Angående Covid-19-situationen i Emmaboda kommun

De senaste dagarna har det framförts många, mer eller mindre grundade, åsikter om Covid-situationen i Emmaboda kommun. Vi kommer därför nedan att ge vår syn på saken.

Smittspridningen är fortsatt låg i Emmaboda kommun. Statistik kan alltid vändas och vridas, men de faktiska talen är låga. De senaste två veckorna handlar det om mindre än 2 bekräftade fall per dag i genomsnitt.

Många åsikter ventileras om Bjurbäcksskolan 7-9. Man får backa bandet för att se helheten. Normal undervisning innebär ”närundervisning” och att årskurs 6 är på Bjurbäcksskolan 7-9 på tisdag förmiddag, för undervisning i hemkunskap, musik och tredjespråk. Sedan i våras äter eleverna i årskurs 6 när de kommit tillbaka till sin ordinarie skola.

Smittskyddet meddelade under v. 8 att de ansåg det lämpligt med helt eller delvis fjärrundervisning för årskurs 7-9 under v. 9.

Vi vet att förra årskurs 6, som fick stora delar av tisdagarna under förra våren på fjärr, har missat mycket kunskap, som de än inte fått möjlighet att ta igen. Pandemin är och kommer vara långvarig, att skjuta för mycket på framtiden är inte en lösning. Vi vet också att fjärrundervisning har brister, framförallt i praktiska ämnen eller praktiska moment i teoretiska ämnen. Från nationellt håll är också budskapet tydligt – fjärrundervisning är ett undantag som ska användas med försiktighet inom grundskolan.

Vi vet att risk för smittspridning ökar med stigande ålder. Detta är en av anledningarna till att man från nationellt håll avråder från fjärrundervisning för yngre barn/ungdomar, men samtidigt har rekommenderat detta vid flera tillfällen för gymnasiet.

Det finns vad vi vet ingen pågående smittspridning på någon F-6 skola i kommunen. Det finns oss veterligen ej heller någon pågående smittspridning på Bjurbäcksskolan 7-9.

Att det tidigare funnits, eller att någon enstaka elev eller personal fått smittan betyder inte att det finns en smittspridning på skolan – här är det viktigt att förstå att smittspridning på skolan är när smittspridning sker på skolan. Exempelvis; om någon smittats på fritiden och i närtid inte varit på skolan, så har hitintills smittskyddet bedömt risken för spridning på skolan som mycket låg.

En enig Krisledningsnämnd har utifrån ovanstående gjort bedömningen att det räckte med att årskurs 7-8 hade fjärrundervisning v. 9. Smittskyddets rekommendation (från 2021-03-02) från och med vecka 10 är: ”Smittskyddsläkaren rekommenderar därför att distansundervisning för högstadiet inte förlängs.” Vi vill samtidigt poängtera att vi följer situationen 24-7, och har beredskap att agera om lägesbilden ändras. För formens skull kan det också vara viktigt att påpeka att Krisledningsnämnden inte beslutar om normal verksamhet, när vi tar beslut är det för att frångå normal verksamhet.

Johan Jonsson (C)
Krisledningsnämndens ordförande & Kommunstyrelsens ordförande

Maria Ixcot-Nilsson (S)
Krisledningsnämndens vice ordförande & Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande

Emma Åhlander-Hansson (M)
Kommunstyrelsen 1:e vice ordförande

Till toppen