Soptipp, industritomt och stationsområde kommer att saneras med ny transporteffektiv metod och till mycket lägre kostnad

Efter något års utredning godkänner Naturvårdsverket Emmaboda kommuns idé om att sanera tre områden samtidigt för att effektivisera transporter och hantering av massor. Istället för en beräknad kostnad för kommunen på cirka 60 miljoner kronor blir kostnaden cirka 10 miljoner.

De aktuella områdena som ska saneras är Rasslebygd avfallsdeponi i Emmaboda, Verda Träindustri i Vissefjärda och Emmaboda stationsområde. Naturvårdsverket beviljade nyligen Emmaboda kommun totalt cirka 4 miljoner kronor för förstudie inför sanering av Rasslebygd och Verda.

Rasslebygdsdeponin ska sluttäckas och Verda och stationsområdet ska saneras. Utredningar har gjorts på Rasslebygdsdeponin sedan tjugo år tillbaka där man rett ut miljöansvar och kostnadskalkyler för täckning. Detta arbete ska nu aktualiseras och utgöra grunden till hur täckningsarbetet ska ske. Emmaboda kommun skickade en ansökan till länsstyrelsen hösten 2021 där en helt ny metod föreslogs, med att arbeta med flera förorenade områden samtidigt, och att använda massorna där det är tillåtet och kan ingå i konstruktionen. På så vis sparas mycket transporter och massor. Istället för att gräva upp all förorenad mark och frakta iväg är tanken:

  1. Lätt förorenade massor från Verda- och stationsområdet läggs som förbelastning på Rasslebygdsdeponin.
  2. Gjuterisand från Xylem läggs som tätskikt på Rasslebygdsdeponin.
  3. Jungfruliga massor från Skutarydstäkten används på Verdaområdet och Emmaboda järnvägsområde.

Naturvårdverket beskriver i besluten att Emmaboda kommuns metod är innovativ och uppfyller samma miljökrav som den mer traditionella och kostsamma metoden. Transportarbetet antas minska radikalt, jämfört med en traditionell saneringslösning. Det åtgärdsförberedande arbetet kommer att ske 2022-2023. Det praktiska arbetet kan komma igång 2023-2024.

- Med det här beskedet kan vi starta ett riktigt efterlängtat saneringsarbete av Stationsområdet och Verdaområdet, samtidigt som vi kan sluttäcka Rasslebygdstippen på ett säkert och mycket långsiktigt sätt. Detta projekt är en vinst för både miljön och skattebetalarna, säger Johan Jonsson (C), kommunstyrelsens ordförande Emmaboda kommun.

- Det här beslutet medför att vi kan arbeta på ett mycket kostnads- och miljöeffektivt sätt med flera områden samtidigt. Förhoppningsvis kan Emmaboda bli ett bra nationellt exempel hur man kan arbeta på andra platser framöver, säger Åsa Albertsson, samhällsutvecklingschef Emmaboda kommun.

Åsa Albertsson, samhällsutvecklingschef Emmaboda kommun,
telefon: 0471-24 90 79, e-post: asa.albertsson@emmaboda.se

Till toppen