Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har 13 ledamöter och 13 ersättare. Kommunstyrelsen har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.

Kommunstyrelsens uppgifter är att:

  • leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet.
  • ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund.
  • leda kommunens verksamhet genom en samordnad styrning.
  • leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen.
  • följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning.
  • fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp fastställda mål och återrapportera till kommunfullmäktige.
  • yttra sig i alla ärenden som kommunfullmäktige ska besluta om med några få undantag.

Kommunalrådet Johan Jonsson (C) är kommunstyrelsens ordförande, Emma Åhlander Hansson (M) är 1:e vice ordförande och Maria Ixcot Nilsson (S) är 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen.