Lantbruk

Bygg- och miljöenheten utför kontroller hos lantbrukare och hästhållare.  Områden som regeras  i den svenska miljö-lagstiftningen, miljöbalken, är bland annat gödselhantering, avfall,
dieselcisterner, bekämpningsmedel och kemikalier. Ibland kan besöken föranledas av klagomål. Ärenden som rör själva djurhållningen är Länsstyrelsens tillsynsansvar.

Avfall på lantbruk

På en gård uppstår ofta avfall av olika slag. Det är du som bedriver verksamheten där avfallet uppkommer som ska se till att det hanteras på ett, ur hälso- och miljömässigt, godtagbart sätt. Inget avfall får deponeras eller brännas på gården. Det endas om får eldas är ris, trädgårdsavfall eller annan växtlighet som finns på eller runt åkerkanter.

Särskilda bestämmelser för farligt avfall:

Spillolja, bekämpningsmedels- och färgrester, kemikalier, lysrör, kyl- och frysskåp samt batterier är exempel på farligt avfall. Avfallet ska förvaras på ett säkert sätt. Flytande farligt avfall ska förvaras invallat. En avfallsjournal över det farliga avfallet ska upprättas.

Transport av avfall

Avfall från din egen verksamhet får du själv transportera om det rör sig om mindre mängder. För att få transportera eget farligt avfall från lantbruk krävs en anmälan till länsstyrelsen i Kalmar.

Om du anlitar någon för att komma och hämta ditt farliga avfall från verksamheten ska den personen/firman ha tillstånd att hantera farligt avfall. Du ska få ett kvitto på avfallet du lämnat. Ett transportdokument ska upprättas. Du ska kontrollera att avfallet hamnar på rätt ställe och att mottagaren har tillstånd att ta emot farligt avfall.

Avfall får endast transporteras yrkesmässigt av den som har tillstånd. Detta gäller både avfall och farligt avfall. Tillstånd söker du hos Länsstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lantbruksplast

Ensilageplast Retur AB (Svepretur) är ett branschägt bolag som ansvarar för insamling av ensilageplast på olika platser i kommunen. Se Svepreturs information om hämtning m.m. på deras hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lagring av gödsel

Lagringsutrymmena för stallgödsel ska vara utformade så att det inte sker någon avrinning eller något läckage av gödsel eller förorenat vatten till omgivningen. Lagringsutrymmet för stallgödsel på ditt jordbruksföretag ska vara så pass stort att du kan lagra den gödsel som produceras under ett antal månader. För den som har mellan 10 – 100 djurenheter ska kunna lagra minst 6 månaders produktion av stallgödsel i anläggningen om man har hästar, nötkreatur, får eller getter. Har man andra djur, t.ex. svin eller höns ska gödsel kunna lagras i 10 månader.

Kraven på lagringskapacitet ovan utgör en minimumnivå. Det kan hända att lagringsutrymmet behöver vara större för att det inte ska bli fullt innan det är lämpligt att sprida. Tänk på att du bland annat behöver ha beredskap för år då det regnar mer eller snön ligger kvar längre än normalt. Det finns även bestämmelser som begränsar spridningen av stallgödsel under höst och vinter vilket kan påverka behovet av lagringsutrymme.

Spridning av gödsel

I Emmaboda kommun får spridning ske, under perioden 1 november –28 februari endast om gödseln kan brukas ner inom 12 timmar. Med bruka ner menas att gödseln blandas in i ett markskikt som är minst tio cm djupt. Detta beror på att det annars finns risk att en stor del av växtnäringen förloras genom ammoniakavdunstning eller att gödseln hamnar i vattendrag vid regn och vårflod. Gödsel som brukas ner binds däremot i hög grad i jorden. Gödselmedel får inte spridas på vattenmättad eller översvämmad mark. Gödselmedel får inte heller spridas på mark som täcks av snö eller mark som är frusen.

Mer information finns på jordbruksverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och i broschyren Sprida gödsel utanför nitratkänsliga områdenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dokumentation- om du har för mycket stallgödsel

Om det finns för mycket stallgödsel på ditt företag i förhållande till din areal, behöver du föra bort överskottet. Då ska du dokumentera datum, mängder, gödselslag, leverantör och mottagare samt mängd fosfor, alternativt antal djur som gödseln motsvarar.

Dokumentation- om du tar emot stallgödsel

Du som tar emot stallgödsel eller andra organiska gödselmedel, ska dokumentera detta. Du ska dokumentera datum, mängder, gödselslag, leverantör och mottagare samt mängd fosfor, alternativt antal djur som gödseln motsvarar. När du tar emot gödseln ska du följa grundbestämmelsen om 22 kg fosfor per hektar och du är också ansvarig för hur gödseln sprids.

Egenkontroll

Egenkontroll i ditt jordbruk omfattar hur du organiserar arbetet och genom rutiner skapar förutsättningar för att du följer de lagar som gäller för verksamheten. Spridning av gödsel samt vilka åtgärder du gör för att minska riskerna för näringsförluster till grund- och ytvatten samt luft är en viktig del av din egenkontroll.

Du kan läsa mer om egenkontroll på www.jordbruksverket.se/egenkontrolllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tips på egenkontroll.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster