Ingen kan göra allt, men alla kan göra något!

Igår hade Emmaboda kommuns första lokala brottsförebyggande råd uppstartsmöte.

I juli 2023 trädde en ny lag som reglerar kommuners ansvar för det brottsförebyggande arbetet i kraft. Enligt den nya lagen ska kommunerna kartlägga brottsligheten inom sitt geografiska område och ta fram en lägesbild. Utifrån lägesbilden ska de sedan ta ställning till behovet av åtgärder och besluta om en åtgärdsplan. Kommunerna ska också ta visst ansvar för samordningen av det lokala brottsförebyggande arbetet och inrätta en samordningsfunktion.

Kommunen ska också verka för att strategiska brottsförebyggande frågor hanteras i ett särskilt forum. Detta forum är nu vårt nystartade lokala brottsförebyggande råd, BRÅ med tillhörande beredningsgrupp och arbetsgrupper vid behov. Det brottsförebyggande rådet är ett samarbete mellan politiker och tjänstemän i Emmaboda kommun, kommunpolis, räddningstjänsten, föreningslivet, näringslivet och Svenska kyrkan. ”På näringsliv- och föreningslivsidan behöver vi stärka upp deltagandet” säger Louise Sandqvist, Folkhälsosamordnare med samordningsansvar för brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete.

Som privatperson kan du också bidra till kartläggningen genom att du anmäler om du ser något som avviker mot det normala och kan innebära att ett brott har eller kommer att begås till polisen 114 14 eller via polisens hemsida. Vid pågående brott ska alltid 112 användas.

Genom att vi arbetar tillsammans mot en gemensam tydlig målbild av vad vi vill förbättra i Emmaboda kommun blir vi mycket starkare och kan snabbare nå ett samhälle där vi kan känna oss trygga att leva, bo och verka i.

Nästa möte är i december/januari.

svensk polis