Överklaga kommunala beslut

Om ett beslut inte har tillkommit i laga ordning (med andra ord, på ett riktigt sätt), är det möjligt att överklaga beslutet. Det kan handla om att någon av ledamöterna var jävig eller att de som beslutade inte var så många som det krävs.

Det är också möjligt att överklaga ett beslut där det kan anses att ärendet inte rör den kommuns ansvarsområde. Kommunen ska bara hantera frågor av allmänintresse, det vill säga rör kommunen som geografiskt område eller dess invånare.

Det kan handla om beslut som innebär att en nämnd eller styrelse har överskridit sina befogenheter.

Om ett beslut strider mot en annan lag eller princip. Exempelvis kan ett beslut bryta mot likställighetsprincipen om det gynnar en enskild på ett sätt som inte är objektivt.

Överklagan enligt kommunallagen ska vara ställd till förvaltningsrätten, men sänds först till Emmaboda kommun som prövar om den inkommit inom tre veckor från det att beslutet fattades. Kommunen kan också ompröva sitt beslut.

Alla personer som är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller är taxerad till kommunalskatt där, kan överklaga beslut enligt kommunallagen.