Handelsplats i Rasslebygd

Ett företag, MIMS Invest, har visat intresse för att etablera ett projekt med främst detaljhandel i Emmaboda. Ett markansvisningsavtal har tagits fram tillsammans med MIMS Invest för att utveckla platsen. I avtalet ingår sedan köp av mark och byggnation för olika verksamheter såsom handel, kontor, centrumverksamhet, besöksanläggning samt lager och service.

- Vi inom C, M & KD har under denna mandatperiod varit tydliga med att Emmaboda kommun måste jobba mer långsiktigt för att utveckla kommunen. Uppdraget har varit tydligt till tjänsteorganisationen och vi ser nu att arbetet bär frukt. Att en privat aktör vill utveckla ett handelsområde i Emmaboda kommun är ett styrkebesked för kommunen och förhoppningsvis ett steg mot att fler aktörer får upp ögonen för Emmaboda, säger Johan Jonsson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Under tre år anvisar kommunen ett markområde om ca 200 000 kvadratmeter. Marken är en del av fastigheten Emmaboda 4:1 och ligger mellan väg 28 och Emmaboda bad- och träningscenter. Eftersom området inte är detaljplanelagt idag kommer arbetet med att ta fram en detaljplan att starta upp under hösten 2022. Satsningen är långsiktig och när detaljplanen är klar kommer markköpet att genomföras. Ett av målen med området är att bibehålla så mycket skog det är praktiskt möjligt för att kunna gestalta ett område med mycket gröna ytor.

Byggnation av området kan bli i en eller flera etapper, beroende på vilken efterfrågan som finns. I nuläget finns intressenter för dagligvaror och sällanköpsvaror.

Det kan också bli aktuellt att flytta kommunens fritidsytor såsom bollplan, motionsslinga och hundrastgård. Den processen kommer självklart också göras i dialog med berörda.

Kommunen ser verkligen fram emot samarbetet med MIMS Invest med målet att skapa en handels- och mötesplats. Att använda det attraktiva läget vid väg 28 och 120 samt väl synligt från järnvägen kan säkerligen bidra till utveckling av Emmabodas handel, tillföra aktiviteter och skapa en mötesplats med många besöksanledningar.

- MIMS Invest har under en tid tillsammans med mäklarbyrån Croisette fört diskussioner med Emmaboda kommun om att långsikt utveckla kommunens handel. God samarbetsvilja och målmedvetenhet från samtliga involverade har nu lett till att vi med försiktig optimism kan arbeta vidare tillsammans för att skapa en lokalt förankrad handelsplats för Emmaboda och dess närområde. Vi ser fram ett fortsatt gott samarbete med Emmaboda kommun och Croisette, säger Mårten Mårtensson, vd MIMS Invest.

Karta över aktuellt område (röd linjemarkering). Befintlig bostadsfastighet inom området är undantagen.

För mer information kontakta:
Åsa Albertsson, samhällsutvecklingschef,
telefon: 0471-249079, e-post: asa.albertsson@emmaboda.se

Till toppen