Emmaboda kommuns inköp till sammanträdesrum

Ett konstverk i form av ett konferensbord.

2021 avsatte Emmaboda kommun 1,4 mkr till att skapa ett nytt konferensrum för bland annat Kommunstyrelsens möten. Det gamla konferensrummet höll inte måttet ur flera perspektiv, t.ex. tillgänglighet, ventilation, säkerhetsfrågor med mera.

Kommunhuset har under vintern 2022 och våren 2023 genomgått en ombyggnad med syfte att samla verksamheter som idag är utspridda. Här inryms även konferensrummet som primärt är Kommunstyrelsens mötesrum. Ombyggnationen har genomförts av Emmaboda Bostads AB.

Det konferensbord som mötesrummet försetts med är upphandlat som ett konstverk i sig, men med ett mervärde i att det samtidigt fungerar som ett mötesbord med ca 26 platser. En annan fördel är möjligheten att under lång tid framöver kunna exponera den kulturskatt i form av glassamlingar som kommunen tidigare förvärvat. Behov fanns av en lättillgänglig konferenslokal för publika sammanträden.

  • Den 9 december 2020 togs ärendet upp i Teknik- och Fritidsnämnden där man beslutade att äska medel till projektet Ny kommunstyrelselokal i kommunhuset Emmaboda.
  • Den 9 februari 2021 tas ärendet upp i kommunstyrelsen som beslutade att föreslå för kommunfullmäktige att tilldela Teknik- och Fritidsnämnden investeringsmedel från ospecificerade investeringsanslag 2021 till projektet Ny kommunstyrelselokal i kommunhuset i Emmaboda.
  • Den 1 mars 2021 beslutade kommunfullmäktige att tilldela Teknik- och fritidsnämnden investeringsmedel från ospecificerade investeringsanslag 2021 till projektet Ny kommunstyrelselokal i Emmaboda.

Kommunen har sedan konstnären Ulrica Hydman Valliens bortgång i mars 2018 velat uppmärksamma henne och konstnären Bertil Vallien. Bertil Vallien och Ulrica Hydman Vallien har genom sitt konstnärskap i årtionden bidragit till att ge sysselsättning i vår kommun till hundratals människor på tre glasbruk: Åfors, Johansfors och Boda glasbruk. I samband med behovet av en sammanträdeslokal hakades idén om hyllningen ihop i form av att exponera Bertils och Ulricas glas i den nya lokalen. För ändamålet valde Emmaboda kommun att beställa ett specialtillverkat bord som både skulle fungera som bord, monter att fylla med glas samt ett konstverk. Materialet som valdes blev trä och en av Sveriges främsta möbelsnickare, den lokalt verksamme Richard Kautto fick uppdraget. Konstverket fick formen av en båt – ett tema som knyter an till Bertil Valliens mest kända skulpturform samt en blinkning till hans skapelse The Million Dollar Boat från 2016. Skulpturen, som beställdes av en privat samlare från USA med ett pris på en miljon dollar, räddade glaskoncernen Orrefors Kosta Boda från en konkurs. Delar av Bertils och Ulricas glas är hämtade från Emmaboda kommuns stora glassamlingar på The Glass Factory. Denna samling kommer nu att kunna visas upp även i kommunhuset i Richard Kauttos unika konstverk. Emmaboda kommun är stolta över de konstnärer som bor och verkar här och vill genom detta konstverk, som även kan fungerar som bord, lyfta fram denna viktiga del av Emmabodas historia och framtid.

Investeringsbudgeten som avsattes för projektet är i balans. Bordet är upphandlat som ett konstverk med ytterligare funktion som mötesbord och exponering av glaskonst. Tillgängligheten till utrymmet kommer att medge möten och politiskt arbete även utanför ordinarie kontorstid med bibehållen säkerhet samt för de möten som är öppna för allmänheten och för personer med funktionsnedsättning.

De synpunkter som uppstått efter inköpet av konstverket/konferensbordet är givetvis befogade då helhetslösningen och grundidén inte kommunicerats i tillräcklig omfattning. Detta måste kommunen bli bättre på. För att rätta till detta inför kommande investeringar och projekt avser kommunen att:

  • Informera om kommunens pågående och planerade projekt och göra informationen tillgänglig på kommunens ordinarie kanaler för kommunens invånare.
  • Att ta fram ett förslag till tydligare styrmodell för projekt, samt
  • Förbättra kommunikationen internt och externt kring projekt och byggåtgärder som genomförs i våra kommunala verksamheter, ur ett övergripande perspektiv även i de fall budgetramen hålls.

Frågor besvaras via kommun@emmaboda.se

EMMABODA KOMMUN