Dagvatten

Dagvatten är regn- och smältvatten som kommer från tak, dränering, gator, gräsmattor och parkeringsplatser. Genom att leda ditt dagvatten till din gräsmatta eller till det kommunala lednings-nätet för dagvatten, kan du hjälpa till att minska kostnader och belastningar på våra avloppspumpstationer och reningsverk

Dagvatten leds vanligen bort från fastigheten via dagvattenledningar till närmaste vattendrag eller sjö. Du kan också ta hand om dagvattnet på din egen fastighet.

Du som fastighetsägare har ansvar för vatten- och avloppsledningar fram till punkten, som oftast sitter en halv meter utanför din tomtgräns, där dina ledningar ansluts till kommunala. Där tar kommunen och Emmaboda Energi över ansvaret. Fastighetsägare och kommunen har därför ett gemensamt ansvar för att förhindra översvämningar.

Genom att leda dagvattnet till din gräsmatta eller till det kommunala ledningsnätet för dagvatten, kan du hjälpa till att minska kostnader och belastningar på våra avloppspumpstationer och reningsverk.