Upphandling över tröskelvärdena

Skall annonseras i EU:s officiella databas.

Öppen upphandling

Alla leverantörer får lämna anbud.

Selektiv upphandling

Alla leverantörer bjuds in att delta men endast de som anses uppfylla kraven får lämna in anbud.

Förhandlat förfarande

Alla leverantörer bjuds in att delta men endast de som anses uppfylla kraven får lämna in anbud eller bjuds in till förhandling.

Konkurrenspräglad dialog

Får användas när det är omöjligt att utforma någon exakt specifikation. Vilket resultat som ska uppnås är tydligt, men hur det ska lösas är mer oklart.