Att lämna anbud

I lagen om offentlig upphandling finns fasta regler för hur en upphandling ska ske. Kommunen presenterar sina krav och önskemål skriftligt i ett förfrågningsunderlag och leverantören svarar med ett skriftligt anbud.

När anbudstiden är slut utvärderas alla anbud som inkommit i rätt tid enligt de förutsättningar som angivits i förfrågningsunderlaget.
Efter utvärderingen görs tilldelning där det meddelas vilken/vilka leverantörer som kommunen kommer att teckna avtal med.

Inför lämnande av anbud

  • Alla upphandlingar utom s.k direktupphandlingar offentliggörs i allmän tillgänglig nationell databas.
  • Läs igenom förfrågningsunderlaget noggrant
  • Kontakta ansvarig upphandlare om något är oklart och otydligt
  • Kontrollera att alla frågor är besvarade samt att alla ska-krav uppfylls
  • Bedöm om ni accepterar avtalsvillkoren
  • Kontrollera att samtliga bilagor finns med
  • Anbudet ska vara undertecknat av behörig företrädare
  • Se till att anbudet kommer in i rätt tid