Allmänna handlingar och arkiv

De flesta handlingar som kommer in till eller upprättas hos kommunen är offentliga och vem som helst har rätt att ta del av dem. Nyare handlingar förvaras hos respektive nämnd eller bolag medan äldre handlingar finns att söka i kommunarkivet.

Allmänna handlingar

En allmän handling är en handling som har kommit in till eller upprättats av kommunen och diarium är ett register över de handlingarna.

Med hjälp av diariet kan man se vilka handlingar som finns hos kommunen och vilka ärenden som påbörjats och avslutats.

En inkommen handling kan till exempel vara ett brev, e-postmeddelande eller en ljudinspelning som lämnats till kommunen.

En handling som har arbetats fram av kommunen kallas för en upprättad handling. När handlingen är klar registreras den i diariet.

Vi har inte rätt att kräva att du ska berätta vem du är, om du vill ta del av en handling hos oss.

De flesta av kommunens handlingar är offentliga men det finns undantag. Vissa handlingar i kommunen innehåller sekretessuppgifter, man kallar dem för sekretesshandlingar. Om du vill se handlingar som det finns sekretessuppgifter, måste du vara beredd på att svara på våra frågor. Vi måste veta vem du är och vad du ska ha uppgifterna till för att kunna bedöma om du ska kunna få läsa dessa dokument.

Om vi nekar att lämna ut en handling och du tycker att vi har gjort en felaktig bedömning, har du rätt att överklaga. Vi informerar dig om hur det går till att överklaga.

Arkiv

I kommunarkivet förvaras de av kommunens handlingar som ska bevaras för all framtid. Här finns allt från kommunala protokoll till skolbetyg ända från 1860-talets början fram till idag. Även handlingar från de gamla kommunerna; Algutsboda, Långasjö, Emmaboda köping och Vissefjärda förvaras i kommunarkivet.

Kommunarkivet finns i Nöjesindustrin, Lokstallsgatan 1 i Emmaboda, och är tillgängligt för besök efter överenskommelse.

De flesta av handlingarna i arkivet är offentliga, men det finns undantag. Vill du ta del av en handling som innehåller sekretessuppgifter, så måste vi få veta vem du är och vad du ska ha uppgifterna till för att kunna göra en bedömning om vi kan lämna ut uppgifterna eller ej. Om vi nekar att lämna ut en handling och du tycker att vi har gjort en felaktig bedömning, har du rätt att överklaga. Vi informerar dig om hur det går till att överklaga.