Kommunens arbete med trygghet och säkerhet

Här hittar du information om krisledningsnämnd, kommunens Krisledningsplan, Posom (psykiskt och socialt omhändertagande) och samverkan mot våldsbejakande extremism.

Krisledningsnämnd och Krisledningsplan

Vid en extraordinär händelse, exempelvis vid en naturkatastrof eller stor olycka kan kommunstyrelsens ordförande besluta om att Krisledningsnämnden ska gå in och leda arbetet under och efter händelsen.

Kommunstyrelsens ordförande blir också ordföranden för Krisledningsnämnden. Ordföranden beslutar sedan vilka personer som ska vara med i nämnden under den aktuella händelsen.

Krisledningsnämndens arbete styrs av krisledningsplanen.

POSOM - Psykiskt och socialt omhändertagande

POSOM-gruppen är en samordningsgrupp med representanter från social-förvaltningen, bildningsförvaltningen, räddningstjänsten och kyrkan.

POSOM-gruppen kallas vid en akut händelse i Emmaboda kommun eller där de som vistas inom kommunen är inblandade och behöver psykosocial hjälp, då inte normal organisation bedöms vara tillräcklig.

Syftet med POSOMs verksamhet är att ta hand om och stödja drabbade människor vid större olyckor och katastrofer för att på sikt förebygga psykisk ohälsa.

POSOM-gruppens uppdrag:

  • Är central styrgrupp/ledningsgrupp för Psykosocialt omhändertagande vid OTG/stödgrupper.
  • Ska vid en krissituation fungera som ett komplement till samhällets ordinarie omhändertagande efter större kriser, olyckor och katastrofer. Komplement innebär att psyko-social hjälp behövs och normal organisation bedöms vara otillräcklig.
  • Resurs till krisledningsstaben.

POSOM-gruppens verksamhet beskrivs närmare i en särskild  ”Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer”.

När POSOM-gruppen träder i funktion är det socialchefen eller den socialchefen har utsett som ger erforderliga direktiv och anvisningar till POSOM-gruppen.

För den direkta krishanteringen behöver POSOM-gruppen olika resurser för insatser. Dessa utgörs av OTG-grupper (Omhändertagandegrupper).

Till toppen