Skyddsrum

Skyddsrum finns till för att ge befolkningen ett fysiskt skydd i krig mot stridsmedel som kan tänkas komma till användning.

Utmärkningen av skyddsrum

Planeringen för det civila försvaret har återupptagits hos länsstyrelser och berörda statliga myndigheter där skyddsrum utgör en del av det civila försvaret.

Länsstyrelsen är den myndighet som har det högsta ansvaret för planeringen av det civila försvaret i länet. Länsstyrelserna kommer att ställa krav på kommunerna att utföra en rad åtgärder för att förbättra det civila försvaret. Under 2017 kommer myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att konkretisera för länsstyrelserna vilka krav som ska ställas på kommunerna varefter arbetet med det civila försvaret kommer att fortsätta.