Frågor och svar om barnomsorg

Hur ansöker jag om barnomsorgsplats?

Detta gör du genom våra e-tjänster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Ansökan för plats på obekväm tid görs via blankett Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ansökan om plats kan göras tidigast när barnet är 6 månader. Önskat placeringsdatum ska vara det datum som inskolningen påbörjas. Placeringsbeslut meddelas den sökande cirka 1 månad före önskat placeringsdatum.

Du hittar fullständig information i dokumentet Avgifter och regler

Vad gäller kring allmän förskola?

Allmän förskola erbjuds för 3-5 åringar från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år. Den omfattar 15 timmar per vecka, är avgiftsfri och följer skolåret. För de barn som har vistelsetid överstigande 15 timmar/vecka reduceras avgiften med 30 %. För barn 3-5 år i pedagogisk omsorg/dagbarnvårdare gäller samma princip.

Du hittar fullständig information i dokumentet Avgifter och regler

Hur säger jag upp barnomsorgsplats?

Detta gör du genom våra e-tjänster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppsägningstiden är 1 månad. Avgift faktureras för uppsägningstiden oavsett om platsen används eller inte.

En plats som inte används kan behållas upp till 3 månader under förutsättning att avgiften betalas. Därefter blir platsen uppsagd.

Du hittar fullständig information i dokumentet Avgifter och regler

Hur fungerar köreglerna?

Emmaboda kommuns förskolor tillämpar följande köregler:

  • Barn i behov av särskilt stöd (skollagen 8 kapitlet 7 §).
  • Omplacering av redan inskrivna barn som inte kunnat erbjudas önskad placering.
  • Syskonförtur - Vi försöker så långt det är möjligt att lösa det så att syskon ska få gå på samma förskola.
  • Ansökningsdatum (längst kötid).
  • Barnets ålder – Förskolorna arbetar åldersnära vilket innebär att det kan finnas plats för en viss ålderskategori på en förskola samtidigt som andra ålderskategorier inte kan erbjudas plats. Om flera barn har samma ansökningsdatum går äldsta barnet först.

Du hittar fullständig information i dokumentet Avgifter och regler

Kan jag besöka förskolan eller fritidshemmet innan jag ansöker om plats?

Ja, du är välkommen att kontakta rektorn på de verksamheter du är intresserad av.

Vad kostar det?

Avgiften grundar sig på hushållets sammanlagda bruttoinkomst per månad där barnet är folkbokfört och på hur många barn i hushållet som har plats i förskola, fritidshem eller i pedagogisk omsorg. Emmaboda kommun tillämpar maxtaxesystemet och där inkomsttaket indexregleras årligen enligt Skolverkets fastställda belopp. Avgiften betalas från och med det datum då barnet fått sin plats och den betalas 12 månader om året.

Du hittar fullständig information i dokumentet Avgifter och regler

Kan jag hitta matsedeln för mitt barns förskola här?

Du hittar matsedeln på respektive förskolas sida.

Ansökningsdatum, Placeringsdatum, Inskolning, vad är det som gäller?

Ansökningsdatum är det datum ni skickar in er ansökan om att ni har behov av barnomsorg. Från Ansökningsdatum har kommunen 4 månader på sig att ordna plats på förskola/pedagogisk omsorg vilket blir Placeringsdatum.

Placeringsdatum är det datum då inskolningen börjar.

Du hittar fullständig information i dokumentet Avgifter och regler

Inskolningen pågår under två veckor och då är ni som vårdnadshavare med i verksamheten. Mer information får ni där barnet blivit placerat (förskola eller pedagogisk omsorg). Efter inskolningens slut lämnar ni barnet/barnen enligt vårdnadshavares arbetstid eller tid för studier inklusive restid.