Värmepump

Att installera en värmepump kan ge en vinst för både miljön och den egna ekonomin. Värmepumpar som tillvaratar värme från berg, jord, grund- eller ytvatten kan dock innebära en risk för påverkan på omgivningen. Därför är du skyldig att anmäla installationen i förväg.

Värmepumpar som utnyttjar mark (berg eller jord), grundvatten eller ytvatten som värmekälla är anmälningspliktiga. Innan du installerar en värmepump måste du göra en anmälan till Bygg- och miljönämnden. Till anmälan ska du bifoga en situationsplan som visar byggnader, värmepumpens placering (borrhål eller kollektorslang), dricksvattenbrunnar och avloppsanläggningar inom 100 meter. Du behöver inte anmäla luftvärmepumpar.

Om borrningen görs närmare än 10 meter från grannens tomtgräns måste du också bifoga ett skriftligt yttrande från berörda grannar.

Observera att om du installerar en värmepump utan att först ha gjort anmälan till Bygg- och miljönämnden kan det leda till att du får betala miljösanktionsavgift.