Värmepump

Att installera en värmepump kan ge en vinst för både miljön och den egna ekonomin. Värmepumpar som tillvaratar värme från berg, jord, grund- eller ytvatten kan dock innebära en risk för påverkan på omgivningen.

Värmepumpar som utnyttjar mark (berg eller jord), grundvatten eller ytvatten som värmekälla är anmälningspliktiga. Innan du inrättar värmepump måste du göra en anmälan till bygg- och miljönämnden. Till anmälan ska du bifoga en situationsplan som visar byggnader, värmepumpens placering (borrhål eller kollektorslang), dricksvattenbrunnar och avloppsanläggningar inom 100 meter. Du behöver inte anmäla luftvärmepumpar.

Om borrning kommer att ske närmare än 10 meter från grannens tomtgräns måste du bifoga ett skriftligt yttrande från berörda grannar.

Observera att om du inrättar värmepump utan att först ha gjort anmälan till bygg- och miljönämnden kan det leda till att du föreläggs att betala miljösanktionsavgift.