Vindkraft

Vindkraftverk

Emmaboda kommun ställer sig positiv till utbyggnad av vindkraft, där placering är lämplig. Vindkraft måste få synas i landskapen samtidigt som etablering av vindkraft ska ske i balans med andra intressen. Berörda parter ska alltid kallas till samråd vid planering
av utbyggnad av vindkraft i kommunen.

Emmaboda kommun utreder utbyggnad av vindkraft i detalj vid varje aktuell förfrågan. Kommunen lyssnar på samtliga berörda parter inför en etablering av vindkraft. I de fall där vindkraften kan påverka områden i en grannkommun blir frågan mellankommunal och hanteras då genom samråd.

Vindkraftverk och master med totalhöjd under 50 meter ska placeras minst 100 meter från kraftledning. Vindkraftverk och master över 50 meter eller stag ska placeras 200 meter från kraftledning. Mindre vindkraftverk och master på mellan 15 och 25 meter bör placeras 1,5 x objektets totalhöjd från kraftledningar.