Enskilt avlopp

Ett otillräckligt renat avloppsvatten från enskilda avlopp, bidrar till att mängden kväve och fosfor ökar i våra vattendrag, sjöar och kustvatten. Tillstånd för anläggningar krävs och det kan finnas bidrag att söka.

Enligt miljöbalken ska avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand på något sätt så att besvär för människors hälsa eller miljön inte uppkommer.

Utsläpp av avloppsvatten i mark, grundvatten eller vattenområde är enligt miljöbalken miljöfarlig verksamhet. Det är förbjudet att släppa ut avloppsvatten som inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning. Exempel på anläggningar som inte uppfyller dagens krav på rening är till exempel en-, två-kammarbrunn, stenkista eller direktutsläpp i mark eller vattendrag.

Det är också viktigt att tänka på att brunnslocken inte får väga mer än 15 kg. Detta gäller både nya och äldre lock.

Tillstånd eller anmälan krävs

För att anlägga en ny anläggning måste du ansöka om tillstånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och om du ska ändra på den befintliga anläggningen krävs en anmälan. Planera avloppet med en entreprenör som ska gräva eller en sakkunnig. Bifoga tillsammans med ansökan en situationskarta över fastigheten där det framgår avloppsanläggningens placering och avstånd till dricksvattenbrunn.
Observera att skriftligt tillstånd från bygg- och miljönämnden krävs innan du får påbörja arbetet med din avloppsanläggning.