Kvalitetsanalys

Kommuninvånare, förtroendevalda, chefer och medarbetare är alla måna om att kommunens verksamheter håller god kvalitet.

För att få veta hur det står till, så används en rad olika mätningar och undersökningar. En del görs i egen regi av kommunen men det stora flertalet görs i nationell regi som exempelvis genom samverkan inom organisationer så som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Svenskt näringsliv.

Myndigheter så som Skolverket, Socialstyrelsen, Tillväxtverket mfl genomför också en rad undersökningar i syfte att mäta kvaliteten på kommunernas tjänster och verksamheter. Exempel på mätningar är hur ungdomar upplever sin situation i samhället, öppettider för bibliotek och simhall samt kommunens miljöarbete.

Syfte och mål med mätningar och undersökningar är att få kunskap om nuläget för att kunna följa upp målsättningar, sätta nya mål, göra handlingsplaner så att de gemensamma resurserna används på bästa sätt och till så stor kvalitet som möjligt.

Ett sätt att presentera resultatet av många olika mätningar är att sammanställa dem i ett kvalitetsbokslut och att göra en kvalitetsanalys. Avsikten är att kvalitetsbokslut och kvalitetsanalys ska vara lättåtkomliga för förtroendevalda, kommuninvånare, chefer och medarbetare. Att nyfikenhet väcks till att ta reda på mer och fortsätta att utveckla Emmaboda kommun.