Kvalitetsbokslut Socialförvaltningen 2018

Socialförvaltningen har påbörjat ett långsiktigt systematiskt kvalitetsarbete. Målet är att genom regelbunden uppföljning av nyckeltal skapa strukturer som synliggör hur det går för verksamheten.

I 2016, 2017 och 2018 års kvalitetsbokslut är tre tydliga kvalitetsområden i fokus-bemötande, trygghet och nöjdhet. Ett systematiskt kvalitetsarbete är hela tiden i förändring och sannolikt kommer nyckeltalen att variera över tid. Målet är dock att finna ett antal mer beständiga nyckeltal som följs kontinuerligt.

Målet är att det systematiska kvalitetsarbetet ska utveckla och förbättra verksamheten samt att nyfikenhet och lust att påverka väcks på vägen av kommuninvånare, förtroendevalda och medarbetare.

Innehållsförteckning

Året i korthet

410 (421) tillsvidare och visstidsanställda medarbetare såg till att:
363 kvinnor. 47 män.

385 (387) personer fick hemtjänstinsatser 242 kvinnor. 143 män.

35 (41) personer var aktiva inom daglig verksamhet 19 kvinnor. 16 män.

66 hushåll beviljades försörjningsstöd Fotnot: I snitt per månad. Hushållen kan bestå av två sökande eller en sökande.

90 (98) personer fick boendestöd 50 kvinnor. 40 män.

1096 personer har getts sjukvårdande och/eller rehabiliterande insatser

128 (236) personer med uppehållstillstånd fick stöd i att påbörja tillvaron i Sverige 61 kvinnor. 67 män.

Siffran från 2017 finns inom parantes i anslutning till 2018 års tal. Under nyckeltalet anges också fördelningen mellan män och kvinnor. Detta gäller för de nyckeltal där dessa siffror finns att tillgå.

Varför ett kvalitetsbokslut?

Socialförvaltningens kvalitetsbokslut för 2018 innehåller indikatorer och nyckeltal som beskriver verksamhetens kvalitet. Avsikten med att sammanställa dessa genom ett bokslut är att presentera verksamheternas resultat på ett lättåtkomligt sätt.

Socialförvaltningen har under 2018 fortsatt det påbörjade långsiktiga systematiska kvalitetsarbetet. Målet är att genom regelbunden uppföljning av nyckeltal skapa strukturer som synliggör hur det går för verksamheten.

Chefer och arbetsledare har under året verksamhetsvis och gemensamt på- börjat ett systematiskt arbete gällande mätbara mål i genomförandeplaner. På liknande vis har förslag till revidering av socialtjänstplanen- Ditt ansvar, vårt stöd-ett självständigt liv (vår värdegrund) påbörjats. Vid varje ny mandatperiod ska socialnämnden besluta om socialtjänstplanen. Förvaltningens värdegrund hänger tätt ihop med det systematiska kvalitetsarbetet. Ett arbete som i sin natur är ständigt pågående och fortsätter också under 2019.

Därför är det viktigt att ledande politiker, chefer och medarbetare är bekanta med värdegrunden och reflekterar över hur den kommer till uttryck i det dagliga uppdraget eller arbetet.

I 2018 års kvalitetsbokslut är, som i föregående kvalitetsbokslut, tre områden i fokus: bemötande, trygghet och nöjdhet. Det är tre tydliga kvalitetsområden. Ett systematiskt kvalitetsarbete är hela tiden i förändring och sannolikt kommer de nyckeltal som presenteras nästa år att delvis vara annorlunda mot årets. Målet är att med ett visst intervall under nästkommande år redogöra för ett antal nyckeltal på socialnämndens sammanträden.

Vi hoppas att 2018-års kvalitetsbokslut är till nytta för dig som förtroendevald, chef och medarbetare. Att nyfikenhet väcks till att ta reda på mer och fortsätta utveckla verksamheten. Förmedla gärna tankar och funderingar som du har till oss!

Stefan Nyström, Ordförande Socialnämnden

Michael Börjesson, Socialchef

Äldreomsorg

Äldreomsorgen i kommunen håller fortsatt en god kvalité, enligt brukarundersökningar, samtidigt som verksamheterna lyckas med att hålla låga kostnader i jämförelse med andra kommuner. Individuella lösningar och små personalgrupper med hög kontinuitet gör att den enskilde känner trygghet. Kvalitén uppstår i mötet mellan personal och den enskilde och då är relationer och bemötande viktiga faktorer. Arbetet med hälsa och kultur har fortsatt att utvecklas där kommunens allaktivitetshus är centrala. En vardag med stimulans och olika aktiviteter främjar välbefinnandet.

Personalförsörjning är ständigt aktuellt. Ytterligare omsorgsassistenter har under året inom ramen för Vård- och omsorgscollege utbildats i handledning för bemötande av praktikanter på bästa sätt. Under året har omsorgspersonalen arbetat mycket med digital dokumentation. Kommunikationen mellan olika yrkesgrupper men även inom de olika arbetsgrupperna har förbättrats avsevärt, vilket säkerställer verkställigheten av de beviljade insatserna.

 • 385(308) personer har någon form av omsorgsinsats. Kvinnor: 242. Män: 143.
 • 100(107) personer har under året bott i särskilt boende. Kvinnor: 62. Män: 38. Fotnot: Samma lägenhet kan ha haft olika innehavare.
 • 86(87) är medelåldern på personer som bor i särskilt boende. Kvinnor: 88. Män: 84.
 • 133(135) antalet omsorgs- assistenter (årsarbetare). Kvinnor: 131. Män: 2.

Särskilt boende

Bemötande

100% (97) tycker att personalen bemöter dem på ett mycket bra sätt
Kvinnor: 100 %. Män: 100 %.

Trygghet

97% (95) upplever sig mycket trygga på sitt äldreboende
Kvinnor: 95 %. Män: 100 %.

Nöjdhet

94% (95) är mycket nöjda med sitt äldreboende
Kvinnor: 100 %. Män: 91 %.

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - stort förtroende för personalen, andel

100% Kvinnor: 100%.Män: 100%.

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - hänsyn till åsikter och önskemål, andel

84% Kvinnor: 85%. Män: 82%.

Hemtjänst

Bemötande

98% (98) tycker att personalen bemöter dem på ett mycket bra sätt
Kvinnor: 99 %. Män: 96 %.

Trygghet

7 (7) olika omsorgsassistenter träffar en person med hemtjänst 7 dagar i veckan under 14 dagar. Snittet i riket är 15.

Nöjdhet

95 % (94) är mycket nöjda med sin hemtjänst
Kvinnor: 95 %. Män: 96 %.

Funktionsstöd

Under 2018 har utbildning av handledare fortsatt via Vård-och omsorgscollege. En uppskattad utbildning som syftar till att vässa och kvalitetssäkra verktygen ytterligare för de omsorgsassistenter som handleder elever.

Arbete med digitalisering och välfärdsteknik har pågått också under 2018. Ett omtag har gjorts gällande den teknikstödsgrupp som finns. Den består av medarbetare från samtliga verksamheter inom funktionsstöd och syftar till omvärldsbevakning, erfarenhetsutbyte och stöd vid implementering av digitala stöd och/eller arbetssätt.

Under hösten arbetades ett förslag fram till att prova ett delvis nytt sätt kring arbetet med kultur/fritid där fritidssamordnare blir en central roll i samverkan med andra aktörer. Målet är att bibehålla och öka människor med funktionsvariationers deltagande i kultur- och fritidsaktiviteter i samhällets ordinarie utbud. Det gäller i första hand personer som socialförvaltningen stödjer och/eller kommer i kontakt med. Detta ska prövas under 2019 och sedan utvärderas.

Verksamheterna inom funktionsstöd var också under 2018 med och arrangerande Familjedag vid ER-sjön.

Ett flertal av personalen inom funktionsstöd och socialpsykiatrin har utbildats i lågaffektivt bemötande. Det handlar om att skapa en lärande omgivning som utmärks av ett lugn och positiva förväntningar på människor som medarbetarna har i uppgift att stödja. Genom att använda olika verktyg som kroppsspråk, fysiskt avstånd och konfliktutvärdering så minskas stress och problemskapande beteende.

 • 15 (17) personer bor i servicebostad.
  Kvinnor: 6. Män: 9.
 • 23 (25) personer bor i gruppbostad.
  Kvinnor: 6. Män: 17.
 • 35 (35) personer har aktivitet i daglig verksamhet med LSS-beslut.
  Kvinnor: 18. Män: 17.
 • 53 år är snittåldern för personer som bor i servicebostad.
  Kvinnor: 44 år. Män: 59 år.
 • 53 år är snittåldern för personer som bor i gruppbostad.
  Kvinnor: 43 år. Män: 57 år.

Daglig verksamhet

Bemötande

82% (94) tycker att personalen pratar så att de förstår vad de menar
Kvinnor: 100%. Män: 73%.

Trygghet

82% (74) upplevde att de är trygga med alla i personalen
Kvinnor: 100%. Män: 73%.

Nöjdhet

76 % (71) svarade att de alltid fick bestämma om vad som var viktigt för dem
Kvinnor: 83%. Män: 73%.

Gruppbostad

Bemötande

85% (63) tycker att personalen pratar så att de förstår vad de menar. Kvinnor: 100%. Män: 81%.

Trygghet

75% upplevde att de är trygga med alla personalen
Kvinnor: 75%. Män: 75%.

Nöjdhet

60% (89) svarade att de alltid fick bestämma om vad som är viktigt för dem.
Kvinnor: 100%. Män: 50%.

 • 90% (89) upplevde att alla i personalen brydde sig om dem.
  Kvinnor: 100%. Män: 91%.

Psykisk funktionsnedsättning (socialpsykiatri)

Bemötande

91% (98) av personer med boendestöd upplever att personalen bryr sig om dem. Kvinnor: 90%. Män: 92%.

Trygghet

86% (83) av personer med boendestöd upplever att de är trygga med personalen. Kvinnor: 90%. Män: 79%.

Nöjdhet

75% (85) svarade att de fick den hjälp de vill ha hemma.
Kvinnor: 68%. Män: 83%.

Verksamheten syftar till att stärka kommuninvånare vars tillvaro begränsas på grund av psykisk ohälsa, psykisk funktionsnedsättning och/eller missbruk.

Målet är att den enskilde ska kunna utveckla förmågor som hen redan har, men av olika skäl inte förmår att använda, så som självständiga inköp, myndighetskontakter, hushållssysslor och personlig hygien.

Kontaktgruppen har också under 2018 varit öppen och är som namnet antyder en öppen verksamhet för alla med syfte att bryta social isolering. Kontaktgruppen har fortsatt utveckla samverkan med Kulturskolan för att främja hälsa genom kultur.

Individ och familjeomsorg

Ett övergripande mål för verksamheten är att arbeta förebyggande samt stödja och hjälpa människor på hemmaplan så mycket som möjligt. Det ger som regel en högre kvalitet för den enskilde liksom lägre kostnader.

Under 2018 har medarbetarna på individ- och familjeomsorgen fortsatt med kompetensutveckling. De har bland annat utbildats i funktionell familjeterapi, våld i nära relationer, dödsboförvaltning och barnutredningar.

Individ- och familjeomsorgen noterar under 2018 en ökning av komplexa barnärenden, våld i nära relationer och försörjningsstöd.

Föregående års svårigheter med att rekrytera socialsekreterare verkar ha minskat under 2018. Till utlysta tjänster under året har det varit betydligt fler behöriga sökanden, vilket har underlättat rekryteringen. Att hitta rätt medarbetare är av största vikt.

Ett systematiskt arbete med att följa upp effekterna av de insatser Individ-och familjeomsorgen ger och utför har påbörjats. Exempel på detta är enkäter till berörda personer att fylla i innan och efter insats. För andra året har också brukarundersökning genomförts. Syftet är att säkerställa att den enskilde får rätt insatser för det stöd hen behöver.

 • 3,3% (4,6) av kommuninvånarna har någon gång under året erhållit försörjningsstöd.
 • 106 (117) utredningar gällande barn och unga har öppnats under 2018. Flickor: 42. Pojkar: 64.
 • 32 (28) utredningar har inletts angående vuxna personer med missbruksproblematik. Kvinnor: 13. Män: 19. Fotnot: En person kan ha flera utredningar.
 • 60 barn finns i hushåll med ekonomiskt bistånd. (januari 2018)
 • 6(7) personer har sökt stöd på grund av att de utsatts för våld från närstående.
 • 133(145) dagar tar i snitt en utredning gällande barn eller ungdom. (Lagkrav: 120 dagar.) Flickor: 204 dagar.. Pojkar: 97 dagar.

Bemötande

79% (69) tycker att socialsekreteraren visar förståelse för den enskildes situation. Kvinnor: 73%. Män: 86%.

Trygghet

93% (85) anser att det är lätt att få kontakt med socialsekreteraren. Kvinnor: 93%. Män: 93%.

Nöjdhet

86% (85) tycker att deras situation har förbättrats sedan de fick kontakt med individ- och familjeomsorgen. Kvinnor: 80%. Män: 93%.

 • 64% (48) tycker att de har kunnat påverka vilken typ av hjälp de har fått. Kvinnor: 50%. Män: 82%.
 • 12 (11) barn bor kortare, längre eller stadigvarande tid i familjehem.
 • 6 (5) barn bor kortare, längre eller stadigvarande tid i konsulentstött familjehem.
 • 84% (76) upplever att socialsekreteraren frågar efter den enskildes synpunkter på hur situationen skulle kunna förändras.
  Kvinnor: 85%. Män: 83%.
 • 71% (74) är sammantaget nöjda med stödet från individ- och familje omsorgen. Kvinnor: 79%. Män: 69%.

Intergration

Integrationsenheten har uppdraget att ge nyanlända invandrare förutsättningar för etablering i det svenska samhället. Vi vill att våra nya kommuninvånare får ett bra välkomnande och en god start i Emmaboda kommun.

Under 2017-18 har tillströmningen av människor på flykt in i landet minskat markant. Kontinuerlig översyn och anpassning av organisationen sker efter rådande förhållanden.

Det är svårt att förutse framtida stödbehov. Verksamheten påverkas i hög grad av vad som händer i världen och vilka politiska beslut som fattas internationellt, nationellt och lokalt.

Verksamheter inom integrationsenheten:

Flyktingmottagning, stöd och hjälp för att nyanlända ska lyckas med att introduceras in i samhället.

Ensamkommande barn, ansvarar för ungdomar som kom- mer som flyktingar till Sverige utan föräldrar.

Mötesplats Emmaboda hjälper människor att hitta en träff- punkt i kommunen, och erbjuder flera aktiviteter i sam- arbete med olika organisationer och aktörer runt om i kommunen.

• Projekten Aktiv fritid och Bostadsanpassning som finansieras av statliga medel. besök

 • 61 (127) utredningar gällande introduktion i nytt samhälle har öppnats. Kvinnor: 32. Män: 29.
 • 81 (115) utredningar gällande försörjningsstöd har öppnats.
  Kvinnor: 13. Män: 68.
 • 128 (236) människor med uppehållstillstånd tog Emmaboda emot 2018. Kvinnor: 61. Män: 67.
 • 109 (207) av dessa 128 människor bodde kvar i kommunen vid årets slut.
 • 14 930 (14 239) besök gjordes på Mötesplats Emmaboda 2018. Kvinnor: 45%. Män: 55%. Fotnot: ej unika besök.
 • 3 (1) ensamkommande ungdom kom till Emmaboda. 2015 kom 82 ensamkommande. 2016 var antalet 2.

Ensamkommande barn och unga

Bemötande

72% (82 % i riket) upplever att de ofta eller ibland finns en vuxen där de bor som de kan prata med vid behov.

Trygghet

89% (83 % i riket) känner sig mycket trygga eller ganska trygga i sitt boende.

Nöjdhet

59% (74 % i riket) upplever att de får vara med och bestämma om saker som är viktiga för dem där de bor.

 • 39 (69) ensamkommande barn och unga bor i kommun.
 • 59% (100) upplever att de får hjälp med sina läxor där de bor. (78 % i riket)
 • 36 (48) platser på Hem för vård eller boende (HVB) vid årets inledning
 • 0 (36) platser på Hem för vård eller boende (HVB) vid årets slut
 • 39 unga personer bor i stödboende vid årets slut

Flyktingmottagning

Flyktingmottagningen sysselsätter 7,5 årsarbetare fördelat över 9 personer. (Kvinnor: 5. Män: 4.)

Flyktingmottagningen är samordnare för kommunens strategiska grupp kring asyl och flyktingmottagande.

47 (92) miljoner kronor ersatte staten Emmaboda kommun med för asyslsökande och nyanlända 2018. Summan fördelades på 31 (35) statsbidrag. Dessa medel fördelades mellan olika förvaltningar inom kommunen.

 • 49 (38) personer tar del av Samhällsorientering för nyanlända via Region- förbundet i Kalmar län. Kvinnor: 26. Män: 23.
 • 138 (172) personer genomgår Arbetsförmedlingens etableringsprogram. Kvinnor: 53%. Män: 47%.
 • 136 (109) personer studerar på Svenska för invandrare (SFI). Kvinnor: 67. Män: 69.
 • 26% (34% i länet) andel nyanlända som studerar eller arbetar 90 dagar efter avslutad etablering.

Människor kommer bland annat ifrån: Syrien, Palestina, Afghanistan, Somalia, Ryssland, Eritrea, Etiopien och Irak

Hälso- och sjukvård

Den kommunala hälso-och sjukvården provar från och med hösten 2018 att anställa undersköterskor för att utföra vissa sjukvårdande uppdrag . Likaså har befintliga rehabassistenter fått ett utökat uppdrag. Anledningen är att det är fortsatt hård konkurrens när det gäller att rekrytera särskilt arbetsterapeuter men också sjuksköterskor och fysioterapeuter (tidigare kallade sjukgymnaster). Förhoppningen är att den höga arbetsbelastningen för legitimerad personal ska minska något, men med risk för att inte nå upp till ställda kvalitetskrav.

Under året har rehabenheten getts i uppdrag att utforma och genomföra ergonomiutbildning för medarbetare inom socialförvaltningen. Ett stimulerande uppdrag men som också kräver resurser.

Möjligheten att med digital teknik utföra allt arbete inklusive dokumentation hos patienten eller i nära anslutning har under året skapats. Numera har sjuksköterskor möjlighet att via (bärbar)dator kunna koppla upp sig mot kommunens verksamhetssystem och därmed kunna utföra hela sitt uppdrag hemma hos den enskilde.

Det länsgemensamma arbetet har också under 2018 pågått i stor omfattning. Alltfler utbildningar, riktlinjer, praktiska anvisningar görs gemensamt inom kommunerna i länet och/eller i samverkan med regionen.

Verksamheten pågår dygnet runt alla dagar i veckan.

 • 1096 (1059) personer ges sjukvårdande och/eller rehabiliterande insatser.
 • 21 sjuksköterskor jobbar i kommunen.
 • 2 (0) undersköterskor jobbar i kommunen.
 • 6 (7) personer jobbar som arbetsterapeuter, syn- och hörselinstruktörer i kommunen.

Källor

Äldreomsorg

Äldreomsorgens nyckeltal är inhämtade från brukarundersökningen ”Vad tycker äldre om äldreomsorgen” som genomförs årligen av Social- styrelsen. Resultaten ingår även i Öppna jämförelser som publiceras av Socialstyrelsen. Nyckeltal är också hämtade från verksamhetssystemet.

Individ- och familjeomsorgen (IFO)

Nyckeltalen är inhämtade från Kommunernas kvalitet i korthet (KKiK). Nyckeltal har också hämtats från Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) brukarundersökningar inom Individ- och familjeomsorgen. Dessa finns att hämta i Kommun- och landstingsdatabasen (KOLADA). Från förvaltningens verksamhetssystem har ytterligare nyckeltal
hämtats.

Funktionsstöd

Daglig verksamhet, gruppbostad och socialpsykiatri
Nyckeltal har hämtats från förvaltningens verksamhetssystem och från Sveriges kommuner och landstings brukarundersökningar inom funktionsstöd. De senare uppgifterna finns att hämta i Kommun- och landstingsdatabasen (KOLADA)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Integration

Nyckeltal har hämtats från Sveriges kommuner- och landstings
brukarundersökningar inom Individ- och familjeomsorg- ensam-
kommande barn och unga, som går att finna i Kommun- och landstingsdatabasen (KOLADA)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Nyckeltal har också hämtats från förvaltningens verksamhetssystem. Rapport från Arbetsförmedlingen.

Kommunal Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvårdsenhetens nyckeltal är hämtade från förvaltningens verksamhetssystem.

Tack!

Alla medarbetare som skapade kvalitet i socialförvaltningens verksamheter 2018.

Redaktör: Linnéa Haraldsson.
Fakta: Anders Friberg, Caroline Moberg med flera.
Grafisk utformning: Björn Boode.