Kvalitetsbokslut Socialförvaltningen 2017

Socialförvaltningen har påbörjat ett långsiktigt systematiskt kvalitetsarbete. Målet är att genom regelbunden uppföljning av nyckeltal skapa strukturer som synliggör hur det går för verksamheten.

I 2016 och 2017 års kvalitetsbokslut är tre tydliga kvalitetsområden i fokus-bemötande, trygghet och nöjdhet. Ett systematiskt kvalitetsarbete är hela tiden i förändring och sannolikt kommer nyckeltalen att variera över tid. Målet är dock att finna ett antal mer beständiga nyckeltal som följs kontinuerligt.

Målet är att det systematiska kvalitetsarbetet ska utveckla och förbättra verksamheten samt att nyfikenhet och lust att påverka väcks på vägen av kommuninvånare, förtroendevalda och medarbetare.

Innehållsförteckning

Året i korthet

421* tillsvidare och visstidsanställda medarbetare såg till att:

* 370 kvinnor. 51 män.

 • 387 (441) personer fick hemtjänstinsatser. 244 kvinnor. 143 män.
 • 35 (41) personer var aktiva inom daglig verksamhet. 19 kvinnor. 16 män.
 • 128 (88) hushåll beviljades försörjningsstöd
  Fotnot: Hushållen kan bestå av två sökande eller en sökande.
  Hushållen består sammanlagt av 82 kvinnor och 71 män.
 • 98 (91) personer fick boendestöd. 56 kvinnor. 42 män.
 • 1059 personer har getts sjukvårdande och/eller rehabiliterande insatser
 • 236 personer med uppehållstillstånd fick stöd i att påbörja tillvaron i Sverige.
  91 kvinnor. 145 män.

Siffran från 2016 finns inom parantes i anslutning till 2017 års tal. Under nyckeltalet anges också fördelningen mellan män och kvinnor. Detta gäller för de nyckeltal där dessa siffror finns att tillgå.

Varför ett kvalitetsbokslut?

Socialförvaltningens kvalitetsbokslut för 2017 innehåller indikatorer och nyckeltal som beskriver verksamhetens kvalitet. Avsikten med att sammanställa dessa genom ett bokslut är att presentera verksamheternas resultat på ett lättåtkomligt sätt.

Socialförvaltningen har påbörjat ett långsiktigt systematiskt kvalitetsarbete. Målet är att genom regelbunden uppföljning av nyckeltal skapa strukturer som synliggör hur det går för verksamheten. Därför är det viktigt att ledande politiker, chefer och medarbetare bli medvetna och ges möjlighet att förstå och förklara resultat för att kunna styra i önskad riktning. Det för att möta fram-
tidens möjligheter och utmaningar på bästa sätt.

I detta och förra årets kvalitetsbokslut är tre områden i fokus- bemötande, trygghet och nöjdhet. Det är tre tydliga kvalitetsområden. Ett systematiskt kvalitetsarbete är hela tiden i förändring och sannolikt kommer de nyckeltal som presenteras nästa år att delvis vara annorlunda mot årets. Målet är dock att finna ett antal mer beständiga nyckeltal som följs kontinuerlig.

Vi hoppas att 2017-års kvalitetsbokslut är till nytta för dig som förtroendevald, chef, medarbetare och kommuninvånare. Att nyfikenhet väcks till att ta reda på mer och fortsätta utveckla verksamheten. Förmedla gärna tankar och funderingar som du har, till oss!


Maria Ixcot Nilsson, Ordförande Socialnämnden

Michael Börjesson, Socialchef

Äldreomsorg

Äldreomsorgen i kommunen håller en god kvalité, enligt brukarundersökningar, samtidigt som verksamheterna lyckas med att hålla låga kostnader i jämförelse med andra kommuner. Individuella lösningar och att den som har hemtjänst ska träffa så få olika personal som möjligt är framgångsfaktorer. Det skapar trygghet och relationer. Arbetet med kultur och hälsa har fortsatt att utvecklas där kommunens allaktivitetshus är centrala. En vardag med stimulans och olika aktiviteter främjar välbefinnandet.

Personalförsörjning är ständigt aktuellt. Omsorgsassistenter har under året inom ramen för Vård- och omsorgscollege utbildats i handledning för bemötande av praktikanter på bästa sätt. En film har producerats med syfte att locka semestervikarier. Digitaliseringen och välfärdsteknik kan innebära mer frihet och självständighet för äldre personer liksom möjlighet att säkra välfärden framöver. En verksamhetsövergripande teknikstödsgrupp har inrättats. Arbetet behöver sannolikt intensifieras under 2018.

 • 308(352) personer har någon form av omsorgsinsats. Kvinnor: 201. Män: 107.
 • 107(75) personer har under året bott i särskilt boende. Kvinnor: 66. Män: 41. Fotnot: Samma lägenhet kan ha haft olika innehavare.
 • 87(87) är medelåldern på personer som bor i särskilt boende. Kvinnor: 88. Män: 84.
 • 135(130) antalet omsorgs- assistenter (årsarbetare). Kvinnor: 132. Män: 3.

Särskilt boende

Bemötande

97% (97) tycker att personalen bemöter dem på ett mycket bra sätt

Kvinnor: 97 %. Män: 100 %.

Trygghet

95% (88) upplever sig mycket trygga på sitt äldreboende Kvinnor: 93 %. Män: 100 %.

Nöjdhet

95 % är mycket nöjda med sitt äldreboende Kvinnor: 93 %. Män: 100 %.

Hemtjänst

Bemötande

98% (98) tycker att personalen bemöter dem på ett mycket bra sätt

Kvinnor: 98 %. Män: 100 %.

Trygghet

7 (8) olika omsorgsassistenter träffar en person med hemtjänst 7 dagar i veckan under 14 dagar. Snittet i riket är 15.

Nöjdhet

94 % (93) är mycket nöjda med sin hemtjänst

Kvinnor: 94 %. Män: 93 %.

Funktionsstöd

En vilja att bidra till samhällslivet gjorde att ett antal personer med funktionsvariationer tillsammans med personal anordnade Barnens dag under sommarlovet. Arrangemanget var mycket lyckat och lockade 250 besökare. Gruppbostaden på Oskarsgatan sattes i bruk. Omsorgspedagoger har särskilt ansvar för att arbetet har ett pedagogiskt förhållningssätt. Personalförsörjning är ständigt aktuellt.

Omsorgsassistenter har under året inom ramen för Vård- omsorgscollege utbildats i handledning för bemötande av praktikanter på bästa sätt. Det blir alltmer tydligt att fler personer som verksamheten stödjer utifrån olika funktionsvariationer också börjar bli gamla och behöver stöd utifrån det. Digitaliseringen och välfärdsteknik kan innebära mer frihet och självständighet för personer med funktionsvariationer. Det arbetet behöver sannolikt intensifieras under 2018.

 • 18 (18) personer bor i servicebostad. Kvinnor: 4. Män: 14.
 • 25 (18) personer bor i gruppbostad. Kvinnor: 7. Män: 18.
 • 35 (41) personer har aktivitet i daglig verksamhet. Kvinnor: 19. Män: 16.
 • 32 dagar i utredningstid från ansökan till beslut om LSS-insats. Kvinnor: 38 dagar. Män: 26 dagar.
 • 55 år är snittåldern för personer som bor i servicebostad. Kvinnor: 45 år. Män: 58 år.
 • 53 år är snittåldern för personer som bor i gruppbostad. Kvinnor: 43 år. Män: 57 år.

Daglig verksamhet

Bemötande

94% (82) tycker att personalen pratar så att de förstår vad de menar

Trygghet

29% (18) upplever att man är rädd för något i sin dagliga verksamhet

Nöjdhet

71 % (74) svarade att de alltid fick bestämma om vad som var viktigt för dem

Gruppbostad

Bemötande

63% (88) tycker att personalen pratar så att de förstår vad de menar. Kvinnor: 67 %. Män: 62 %.

Trygghet

26% (28) upplever att man är rädd för något i sin gruppbostad

Nöjdhet

89% (84) svarade att de alltid fick bestämma om vad som är viktigt för dem. Kvinnor: 100 %. Män: 85 %.

 • 89% (96) upplevde att alla i personalen brydde sig om dem. Kvinnor: 83 %. Män: 92 %.
 • 74 % (84) upplevde att de är trygga med alla i personalen. Kvinnor: 83 %. Män: 69 %.

Psykisk funktionsnedsättning (socialpsykiatri)

Bemötande

98% (83) av personer med boendestöd upplever att personalen bryr sig om dem. Kvinnor: 95%. Män: 100%.

Trygghet

83% (80) av personer med boendestöd upplever att de är trygga med personalen. Kvinnor: 95%. Män: 67%.

Nöjdhet

85% (73) svarade att de fick den hjälp de vill ha hemma. Kvinnor: 86%. Män: 83%.

Verksamheten syftar till att stärka kommuninvånare vars tillvaro begränsas på grund av psykisk ohälsa, psykisk funktionsnedsättning och/eller missbruk. Målet är att den enskilde ska kunna utveckla förmågor som hen redan har men av olika skäl själv inte förmår använda så som självständiga inköp, myndighetskontakter, hushållssysslor och personlig hygien.

Kontaktgruppen är en öppen verksamhet för alla med syfte att
bryta social isolering. Deltagarna påverkar innehållet. Under 2017 har körsång varit en uppskattad aktivitet som har inneburit att några lyckats bryta en del av sin isolering. Ett resultat av samverkan med Kulturskolan för att främja hälsa genom kultur.

Samverkan med individ- och familjeomsorgen har fortsatt att utvecklas gällande personer med missbruksproblematik. Likaså i arbetet med att stödja föräldrar med psykisk ohälsa för att undvika att barnen ska behöva placeras utanför sin familj.

Individ och familjeomsorg

Ett övergripande mål för verksamheten är att förebygga och hjälpa människor på hemmaplan så mycket som möjligt. Det ger som regel en högre kvalitet för den enskilde liksom lägre kostnader.

2017 innebar mycket kompetensutveckling för att kunna möta behov på hemmaplan. Vuxenenheten har utbildats i metoder för att hjälpa människor med cannabismissbruk, att leda kvinnor som levt med våld i nära relation samt att stötta människor med missbruksproblematik inklusive spelmissbruk.

Enheten för barn och familj har byggt på kunskaperna i metoder för att möta barn som levt med våld i nära relation, anknytning föräldrar-barn samt metod för att stödja våldsutsatta barn och ungdomar. Det har varit svårt att rekrytera socialsekreterare och under nästan fem månader fick en konsult anlitas. Brukarundersökning genomfördes för första gången med varierad svarsfrekvens.

 • 4,6% (4,7) av kommuninvånarna har någon gång under året erhållit försörjningsstöd.
 • 117 (83) utredningar gällande barn och unga har öppnats under 2017. Flickor: 50. Pojkar: 67.
 • 28 (26) utredningar har inletts angående vuxna personer med missbruksproblematik. Kvinnor: 6. Män: 12. Fotnot: En person kan ha flera utredningar.
 • 1 av 10 (1/10) barn lever i en familj med ekonomiskt bistånd.
 • 7 (17) personer har sökt stöd på grund av att de utsatts för våld från närstående. Kvinnor: 7. Män: 0.
 • 1 av 10 (1/10) barn lever i en familj med ekonomiskt bistånd.
 • 7(17) personer har sökt stöd på grund av att de utsatts för våld från närstående. Kvinnor: 7. Män: 0.
 • 145(113) dagar tar i snitt en utredning gällande barn eller ungdom. (Lagkrav: 120 dagar.) Flickor: 115 dagar.. Pojkar: 154 dagar.

Bemötande

69% tycker att socialsekreteraren visar förståelse för den enskildes situation. Kvinnor: 43%. Män: 100%.

Trygghet

85% anser att det är lätt att få kontakt med socialsekreteraren. Kvinnor: 86%. Män: 83%.

Nöjdhet

85% tycker att deras situation har förbättrats sedan de fick kontakt med individ- och familjeomsorgen. Kvinnor: 75%. Män: 100%.

 • 48% tycker att de har kunnat påverka vilken typ av hjälp de har fått. Kvinnor: 33 %. Män: 64 %.
 • 11 barn bor kortare, längre eller stadigvarande tid i familjehem. Flickor: 7. Pojkar: 4.
 • 5 barn bor kortare, längre eller stadigvarande tid i konsulentstött familjehem.
 • 76% upplever att socialsekreteraren frågar efter den enskildes synpunkter på hur situationen skulle kunna förändras.
 • 74% är sammantaget nöjda med stödet från individ- och familje omsorgen. Kvinnor: 57 %. Män: 100 %.

Intergration

Dagligen bedrivs verksamhet för att stödja och utveckla människor på deras väg in i det svenska samhället. En del får besked om uppehållstillstånd och andra får det inte. En ofta ångestfylld väntan på besked där personalens uppgift är att stötta på bästa sätt.

2017 har präglats av organisationsförändring. Under 2015 och 2016 arbetade organisationen till stora delar utifrån ett krisläge. Det gällde att snabbt ordna vardagen för människor som anlände från krigshärjade områden.

2017 har tillströmningen av människor minskat markant. Organisationen har kontinuerligt setts över och påbörjat anpassning efter nuvarande förhållanden.

Det är svårt att förutse framtida stödbehov. Verksamheten påverkas i hög grad av vad som händer i världen och vilka politiska beslut som fattas internationellt, nationellt och lokalt. Förutsättningar som fortsätter också under 2018.

 • 127 utredningar gällande introduktion i nytt samhälle har öppnats. Kvinnor: 50. Män: 77.
 • 115 utredningar gällande försörjningsstöd har öppnats. Kvinnor: 23. Män: 92.
 • 236 människor med uppehållstillstånd tog Emmaboda emot 2017. Kvinnor: 91. Män: 145.
 • 207 av dessa 236 människor bodde kvar i kommunen vid årets slut.
 • 14 239 besök gjordes på Mötesplats Emmaboda 2017. Kvinnor: 3 833. Män: 4 831. Flickor: 2 844. Pojkar: 2 731. Fotnot: ej unika besök.
 • 1 ensamkommande ungdom kom till Emmaboda. 2015 kom 82 ensamkommande. 2016 var antalet 2.

Ensamkommande barn och unga

Bemötande

84% (84 % i riket) upplever att de ofta eller ibland finns en vuxen där de bor som de kan prata med vid behov.

Trygghet

74% (76 % i riket) känner sig mycket trygga eller ganska trygga i sitt boende.

Nöjdhet

84% (62 % i riket) upplever att de får vara med och bestämma om saker som är viktiga för dem där de bor.

 • 69 ensamkommande barn och unga bor i kommun. 53 % (45 % i riket) av dem har uppehållstillstånd.
 • 100% upplever att de får hjälp med sina läxor där de bor. (86 % i riket)
 • 48 platser på Hem för vård eller boende (HVB) vid årets inledning
 • 100% upplever att de får hjälp med sina läxor där de bor. (86 % i riket)
 • 48 platser på Hem för vård eller boende (HVB) vid årets inledning
 • 36 platser på Hem för vård eller boende (HVB) vid årets slut. HVB-hemmet i Lindås stängde maj 2017.

Flyktingmottagning

Flyktingmottagningen sysselsätter 8 årsarbetare fördelat över 10 personer. (Män: 5 Kvinnor: 5)

Flyktingmottagningen är samordnare för kommunens strategiska grupp kring asyl och flyktingmottagande.

92 miljoner kronor ersatte staten Emmaboda kommun med för asyslsökande och nyanlända 2017. Summan fördelades på 35 statsbidrag. Dessa medel fördelades mellan olika förvaltningar inom kommunen.

 • 38 personer tar del av Samhällsorientering för nyanlända via Region- förbundet i Kalmar län. Kvinnor: 18. Män: 20.
 • 37 personer genomgår Arbetsförmedlingens etableringsprogram. Kvinnor: 18. Män: 19.
 • 109 personer studerar på Svenska för invandrare (SFI). Kvinnor: 53. Män: 56.

Människor kommer bland annat ifrån: Syrien, Palestina, Afghanistan, Somalia, Ryssland, Eritrea, Etiopien och Irak

Hälso- och sjukvård

Den kommunala hälso-och sjukvården är en del av hela den kommunala verksamheten men är av betydelse för många. Vården bedrivs alltmer hemma istället för på sjukhus, vilket ställer krav på samverkan mellan professioner och huvudmän.

Därför är det glädjande att det länsgemensamma arbetet blir tydligare. Under 2017 har kommunerna och landstinget gemensamt upphandlat inkontinenshjälpmedel och sårvårdsprodukter vilket inneburit mänskliga och ekonomiska kvalitetsvinster.

Rekrytering av legitimerad personal är svårt. Likaså att hitta vikarier vid sjukdom och ledigheter.

Därför är verksamheten i stort sett alltid underbemannad. Trots detta gör medarbetarna ett bra arbete. Lojaliteten mot patienter och sitt uppdrag är stark men på sikt är det inte hållbart!

2018 träder den nya utskrivningslagen i kraft. Den innebär att det redan goda samarbetet med primärvården i Emmaboda förstärks. Lagen ställer också nya krav på mer samverkan med slutenvården men framförallt intern samverkan mellan omsorgsassistenter, biståndshandläggare, enhetschefer och den kommunala hälso-och sjukvården.

Bemötande

92% (94) upplever att de har fått ett bra bemötande av sjuksköterskan.

Trygghet

84% (58) tycker det är lätt att få kontakt med sjuksköterska och rehabpersonal.

Nöjdhet

81% tycker att kontinuiteten är bra.

 • 1059 personer ges sjukvårdande och/eller rehabiliterande insatser.
 • 26(26) sjuksköterskor jobbar i kommunen. Kvinnor: 25. Män: 1
 • 5(5) motsvarande heltids- tjänster är vakanta.
 • 7 tjänster finns inom rehab.
 • 28(30) procent av hemsjukvårdens patienter har ingen hemtjänst.

Källor

Äldreomsorg

Äldreomsorgens nyckeltal är inhämtade från brukarundersökningen Vad tycker äldre om äldreomsorgen som genomförs årligen av Social- styrelsen. Resultaten ingår även i Öppna jämförelser som publiceras av Socialstyrelsen. Nyckeltal är också hämtade från verksamhetssystemet.

Individ- och familjeomsorgen (IFO)

Nyckeltalen är inhämtade från Kommunernas kvalitet i korthet (KKiK). Nyckeltal har också hämtats från Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) brukarundersökningar inom Individ- och familjeomsorgen. Dessa finns att hämta i Kommun- och landstingsdatabasen (KOLADA). Från förvaltningens verksamhetssystem har ytterligare nyckeltal
hämtats.

Funktionsstöd

Daglig verksamhet/ Gruppbostad
Nyckeltal har hämtats från förvaltningens verksamhetssystem och från Sveriges kommuner och landstings brukarundersökningar inom funktionsstöd. De senare uppgifterna finns att hämta i Kommun- och landstingsdatabasen (KOLADA)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Psykisk funktionsnedsättning
Nyckeltal har hämtats från Sveriges kommuner- och landstings brukarundersökningar inom funktionsstöd som går att finna i Kommun- och landstingsdatabasen (KOLADA)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Integration

Nyckeltal har hämtats från Sveriges kommuner- och landstings
brukarundersökningar inom Individ- och familjeomsorg- ensam-
kommande barn och unga, som går att finna i Kommun- och landstingsdatabasen (KOLADA)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Nyckeltal har också hämtats från förvaltningens verksamhetssystem.

Kommunal Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvårdsenhetens nyckeltal är hämtade från den lokala enkäten Bemötande, Kännedom, Information, Nåbarhet, Kontinuitet som genomförs årligen. Nyckeltal är också hämtade från förvaltningens verksamhetssystem och Svenska Palliativregistret.

Tack!

Alla medarbetare som skapade kvalitet i socialförvaltningens verksamheter 2017.

Till toppen