Oljeavskiljare

En oljeavskiljare ska installeras om det finns risk för att oljeförorenat vatten avleds från verksamheten. Oljeavskiljaren samlar upp merparten av oljan så att den inte skadar vattenmiljön.

Varför behövs en oljeavskiljare?

En oljeavskiljare ska installeras om det finns risk för att oljeförorenat vatten avleds från verksamheten. Oljeavskiljaren samlar upp merparten av oljan så att den inte skadar vattenmiljön.

Vilka verksamheter behöver en oljeavskiljare?

Exempel på verksamheter som normalt måste ha oljeavskiljare:

  • Bensinstationer
  • Verkstäder med golvavlopp
  • Gör-det-själv-hallar
  • Större garage med golvavlopp
  • Fordonstvättar.

Hur fungerar en oljeavskiljare?

Bild på hur en oljeavskiljare fungerar

I en oljeavskiljare sjunker slam och partiklar till botten medan oljan flyter upp till ytan. För att de mindre oljedropparna ska kunna flyta upp leds vattnet ofta genom ett filter där dropparna flyter ihop till större droppar och kan därmed samlas upp.

  • Häll aldrig olja direkt ner i en oljeavskiljare. Lämna istället oljan direkt till en godkänd avfallsmottagare.
  • Att oljeavskiljaren endast renar oljehaltigt vatten. Vissa kemikalier kan lösa upp oljan i avskiljaren och medföra oljeutsläpp. För mera information om vilka kemikalier det gäller kolla Kemikaliesvepet på Naturskyddsföreningens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  • Om det blir för mycket olja eller slam eller filtret blir igentäppt i oljeavskiljaren fungerar den inte utan föroreningarna hamnar i vattenmiljön. Töm och underhåll därför oljeavskiljaren.

Vilka krav ska uppfyllas?

Installera en klass 1 avskiljare (enligt svensk standard SS-EN- 858-2) som klarar de krav som gäller för utsläpp till dag- och spillvattennätet. VA-huvudmannen, Emmaboda Energi och Miljö AB, är inte skyldiga att ta emot annat än spillvatten av hushållskaraktär och kan sätta begränsningar. VA-huvudmannen kan också vägra att ta emot ej hushållsliknande avloppsvatten till sitt reningsverk. Undersök alltid vad som gäller för er verksamhet.

En oljeavskiljare får inte kopplas till en egen/enskild avloppsanläggning. Kontakta bygg- och miljöenheten ifall du behöver rådgivning

Krav vid installation enligt standarden SS-EN 858:

Oljeavskiljarens storlek ska beräknas utifrån belastningen. Detta kallas dimensionering. Dimensioneringen påverkas exempelvis av flödeshastighet, kemikalier och om oljan emulgerats av högtryck. I standarden finns anvisningar för hur dimensioneringsberäkning görs. Oljeavskiljaren ska utrustas med oljenivå- och dämningslarm. Automatisk avstängning ska finnas för att inte överskrida maximal oljemängd. Möjlighet för provtagning av utgående vatten ska finnas efter oljeavskiljaren.

Tömning och skötsel

För att oljeavskiljaren ska fungera behövs regelbunden tömning, vilket normalt görs minst en gång per år.

Avfallet från tömning av oljeavskiljare och spolrännor i tvätthallar klassas som farligt avfall. Tömning ska utföras av ett företag som har tillstånd att transportera farligt avfall. Mängden farligt avfall ska dokumenteras och rapporteras, för mera information om regelverket se broschyren Farlig avfall , 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Provtagning

För att kontrollera oljeavskiljarens funktion kan provtagning krävas.

6 månaders kontroll

Oljeavskiljaren ska kontrolleras minst var sjätte månad. Vid kontrollen ska bland annat olje- och slamskiktets storlek mätas, larmet testas och eventuella filter rengöras. Kontrollen ska journalföras och kunna uppvisas för miljökontoret vid tillsyn.

5 års besiktning

Vart femte år ska besiktning av oljeavskiljaren utföras av utbildad personal. Oljeavskiljaren ska då tömmas helt och rengöras. Vid besiktningen kontrolleras avskiljarens täthet, skiktet och larmfunktion. Besiktningsprotokollet ska skickas in till miljökontoret.

Hur gör jag en anmälan?

Lämna en anmälan i god tid innan installationen till:

Bygg- och miljönämnden
Box 54
361 21 Emmaboda kommun

Eller via e-post:
Bygg-miljo@emmaboda.se