Skolor, förskolor och fritids

Skolor, förskolor och fritids är anmälningspliktiga. Det innebär att om du planerar att starta något av detta ska en skriftlig anmälan lämnas in till bygg- och miljöenheten senast sex veckor innan verksamheten startar. Anmälningsplikten gäller även när verksamheten flyttar eller utökar med fler lokaler.

Följande verksamheter kräver anmälan;

  • Förskola och öppen förskola
  • Fritidshem och öppen fritidsverksamhet
  • Förskoleklass
  • Grundskola
  • Gymnasieskola

Bygg- och miljöenheten tar ut en avgift för att handlägga din anmälan av verksamheten. Taxan är beslutad av kommunfullmäktige. Om en anmälningspliktig verksamhet startar utan att en anmälan har gjorts kan du få betala en miljösanktionsavgift.

Egenkontroll

För att undvika miljö- och hälsoproblem ska alla skolor, förskolor och fritids arbeta förebyggande med detta. Det gör ni genom att upprätta ett egenkontrollprogram för just er verksamhet. Egenkontrollprogrammet hjälper er att tidigt upptäcka brister i verksamheten, i lokalen eller på utrustningen - innan - människor eller miljö hinner ta skada.

I ett egenkontrollprogram ska det ingå en ansvarsfördelning, rutiner för underhåll och kontroll, riskbedömning och kemikalieförteckning. I en skolmiljö kan det till exempel handla om att kontrollera städning och ventilation, skapa en aktuell förteckning över vilka kemikalier som används och skaffa bra rutiner för avfall. Det är den som driver en skola/förskola som ska ha den kunskap som behövs för att skydda människor och miljö mot olägenheter.