Hygienlokaler

En hygienlokal är en plats där man utför hygienisk behandling som exempelvis massage, fotvård, skönhetsbehandling, tatuering och hårvård.

Anmälan

De hygieniska verksamheter som använder stickande eller skärande verktyg i sin behandling är anmälningspliktiga. En anmälan ska göras till bygg- och miljöenheten innan verksamheten startar eller om verksamheten byter lokaler. Anledningen är att dessa behandlingar innebär risk för blodsmitta. Om du är osäker på om din verksamhet är anmälningspliktig, kontakta oss på bygg- och miljöenheten, så reder vi ut frågan tillsammans. En anmälan ska göras minst sex veckor innan verksamheten startar.

Bygg- och miljöenheten tar ut en avgift för att handlägga din anmälan enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige. Om du startar en anmälningspliktig verksamhet utan att ha gjort en anmälan så riskerar du ett få betala en miljösanktionsavgift.

Vilka krav ställs på en hygienisk verksamhet

Den lokal som ska användas ska vara anpassad för verksamheten, det gäller både om du har en anmälningspliktig, eller en icke anmälningspliktig, verksamhet. Det ska finnas rutiner för städning, hygien och kemikaliehantering.

Om du driver en anmälningspliktig verksamhet ska du ha dina rutiner dokumenterade i ett egenkontrollprogram. Syftet med egenkontrollen är att förhindra att människor utsätts för smitta, får allergiska reaktioner eller drabbas av andra olägenheter för hälsan. Syftet är också att förhindra att miljön tar skada, till exempel av de produkter som används i verksamheten. Det innebär att du som driver en verksamhet ska ha den kunskap som behövs för att skydda människor och miljö mot olägenheter. Dokumentera vem som har det organisatoriska ansvaret samt vilka risker det finns i verksamheten. Om tillsynsmyndigheten frågar efter verksamhetens egenkontrollprogram ska du som verksamhetsutövare kunna visa upp ett sådant.