Köldmedier

Köldmedier används i bland annat värmepumpar, kyl-, frys- och ventilationsanläggningar. Många av de köldmedier som används idag påverkar både ozonskiktet och växthuseffekten negativt.

Om du har utrustning som innehåller köldmedium finns det lagar som du måste följa. Det är du som operatör (ägare/brukare) som ansvarar för att köldmediebestämmelserna följs.

Reglerna i korthet

  • Utrustning innehållande 5 ton koldioxidekvivalenter eller mer ska läckagekontrolleras regelbundet, se tabell nedan.
  • Den som är eller avser att bli operatör av en stationär kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning som innehåller 14 ton koldioxid­ekvivalenter eller mer ska innan installation eller konvertering av sådan utrustning underrätta tillsynsmyndigheten. Då kan bygg- och miljönämnden lämna synpunkter på innehåll, placering etcetera, innan installation.
  • Utrustningen som du ansvarar för ska ha en märkning där det framgår köldmedietyp och köldmediemängd. Det måste finnas drift- och skötselinstruktioner på svenska för varje utrustning och du är skyldig att föra register för varje utrustning. I registret ska framgå om köldmedium tappats av eller fyllts på, när läcksökning genomförts och vem som gjort detta.
  • Skrotning av utrustning får endast utföras av certifierat kylföretag. När utrustning skrotas ska Bygg- och miljönämnden informeras senast i samband med den årliga rapporteringen året efter.

Kontroll och rapportering

Enligt den nya lagstiftningen är det koldioxidekvivalenten för din anläggning som avgör hur ofta läckagekontroll ska ske. För att räkna ut koldioxidekvivalenten multipliceras mängden köldmedium med en GWP-faktor (Global Warming Potential faktor). Varje köldmedium har en specifik GWP-faktor.

Skriv tabellbeskrivning här

Koldioxidekvivalenter

Läckagekontroll

5-49 ton

Minst var 12:e månad

50-499 ton

Minst var 6:e månad

500 ton eller mer

Minst var 3:e månad

Från och med den 1 januari 2017 ska en årsrapport (över dokumenterad, årlig läckagekontroll) skickas till kommunen om ett eller flera aggregat motsvarar 14 ton CO2e eller mer. Rapporteringen ska vara bygg- och miljönämnden tillhanda senast den 31 mars påföljande år.

Användarstopp för HCFC från 1 januari 2015

Från den 1 januari 2015 är det användarstopp för alla kylanläggningar som innehåller HCFC-köldmedier med en fyllning på 3 kilo eller mer. Det innebär att sådana anläggningar ska ha skrotats och tömts på köldmediegas eller ersatts med nyare köldmedium före årsskiftet.

Miljösanktionsavgift

Många av ovanstående krav kan leda till en miljösanktionsavgift om du inte följer dem. Det innebär att du kan få betala en straffavgift enligt förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgift.