Alkohol, tobak och läkemedel

För att få servera öl, vin, sprit och andra jästa alkoholdrycker måste det finnas ett serveringstillstånd. Socialnämnden ansvarar för handläggningen av ärenden om serveringstillstånd och har tillsyn över de serveringar som finns i kommunen. Socialnämnden har också tillsyn över folköl, tobak och försäljning av vissa receptfria läkemedel.

Serveringstillstånd

Det finns olika kategorier av tillstånd som ansökningar kan delas in i:

Stadigvarande serveringstillstånd

Denna typ av tillstånd kan avse hela året eller viss tid av året (säsong).
Det är höga krav på lokalerna och en allsidig meny samt kunskaper i alkohol-lagstiftningen

Det är också höga krav på de personer som söker tillstånd. Sökandens laglydnad och ekonomiska skötsamhet bedöms och en förutsättning är att den sökanden har utbildning i alkohollagen.

”Serveringstillstånd får meddelas endast den som visar att han med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten. Vid tillståndsprövningen skall särskild hänsyn tas till om sökanden är laglydig och benägen att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna.” 7 kap 7§ Alkohollagen.

Det är många handlingar som ska bifogas för att en utredning ska kunna
komma igång och den kan inte slutföras förrän alla handlingar har inkommit från den sökande.

Ansökan - Stadigvarande och tillfälligt serveringstillstånd alkohol Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillfälliga tillstånd till allmänheten

Tillfälliga tillstånd gäller vid enstaka tillfällen eller en enstaka tidsperiod.

En förutsättning är att kraven från Polisen och miljöenheten är
uppfyllda och att rätten att använda lokal eller mark kan styrkas. Lagad mat ska finnas att köpa och en anmälan av hanteringen av livsmedel ska vara gjord i god tid till miljöenheten. Ett viktigt krav är att serveringsytan ska vara överblickbar och det ska finnas tydliga avgränsningar.

Ansökan - Stadigvarande och tillfälligt serveringstillstånd alkohol Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillfälliga tillstånd till slutet sällskap

Ett slutet sällskap ska vara en känd medlemskrets innan tillställningen
ska ske. Det ska finnas ett gemensamt intresse mellan medlemmarna i form av en förening, företag eller annat slutet sällskap. Man ska inte kunna lösa medlemskap i dörren till arrangemanget, då det i så fall inte betraktas som slutet sällskap.

Ansökan - Stadigvarande och tillfälligt serveringstillstånd alkohol Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utvidgade tillstånd 

Ansökningar om utvidgat sortiment, ändrade serveringslokaler, ändrade öppettider och ändrad serveringsyta.

Ansökan - Stadigvarande och tillfälligt serveringstillstånd alkohol Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Catering

Tillstånd för provsmakning

Anmälan om kryddning av snaps

Den som har ett stadigvarande tillstånd att servera spritdrycker har, efter anmälan till kommunen, rätt att krydda spritdryck för servering som snaps i den egna serveringsrörelsen.

Anmälan om kryddning av snaps 8 kap 3 § alkohollagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad krävs för att få tillstånd

Vid tillståndsprövning kontrolleras den sökandes personliga och ekonomiska förhållanden. Det görs genom att kommunen hämtar information från Skatteverket och från Polisen. Den sökande ska också, genom ett särskilt kunskapsprov, visa att det finns tillräckliga kunskaper inom alkohollagen och andra föreskrifter.

Lokalen som ska användas måste vara godkänd ur brandsäkerhetssynpunkt. En meny med ett flertal för-, huvud- och efterrätter ska finnas vid stadigvarande servering till allmänheten. Vid servering till slutna sällskap och vid tillfälliga arrangemang kan en enklare meny godkännas.

Hur lång tid tar det?

En grundförutsättning är att kraven från Polisen och miljöenheten är
uppfyllda och rätten att disponera lokal eller mark kan styrkas. Lagad mat ska tillhandahållas och en anmälan av livsmedelshanteringen till miljöenheten ska vara gjord. Ett viktigt krav är att serveringsytan ska vara överblickbar och det ska finnas tydliga avgränsningar.

Prövningstiden kan vara mellan sex veckor till tre månader, beroende på om alla papper lämnas in i tid. Det gäller främst stadigvarande tillstånd,
tillfälliga tillstånd till slutna sällskap tar mellan två och fyra veckor.
Det är viktigt att ansökan görs i god tid innan tillställningen ska ske. Ett ärende kan inte prövas till fullo förrän alla handlingar har lämnats in.

Tillsyn

Kommunen tar ut en årlig avgift för tillsyn av restauranger och butiker. Avgiften för butiker är fast, medan restaurangavgiften består av en fast del och en del som beror på omsättningen vid försäljning av alkohol. Försäljningen ska redovisas varje år i form av en restaurangrapport. Kommunens inspektörer besöker då och då serveringsställena. Då kontrolleras bland annat: ordning och nykterhet, 18-års-gränsen, matförsäljningen, kassahanteringen och serveringstiderna.

Avgifter för tillstånd och tillsyn , 436.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Folköl och tobaksförsäljning

Den som säljer folköl eller tobak ska anmäla detta till kommunens socialnämnd som ansvarar för tillsynen. Säljer man folköl måste det ske i en lokal som är godkänd som livsmedelslokal. Man måste även sälja mat. Något tillstånd från socialnämnden behövs inte men en anmälan krävs. Folköl och tobak får inte säljas till den som inte fyllt 18 år.

Anmälan - Folkölsförsäljning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan - Tobaksförsäljningstillstånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Försäljning av receptfria läkemedel

Vid läkemedelsförsäljning ska detta anmälas till Läkemedelsverket. En anmälan ska även göras till kommunens socialnämnd, som har ett tillsynsansvar över denna verksamhet. Om man har försäljning av folköl och tobak ska man också ha ett egenkontrollprogram.

Vart vänder man sig för att ansöka om tillstånd?

Vill man ansöka om ett tillstånd eller anmäla en förändring i sin verksamhet vänder man sig till kommunens alkoholhandläggare.