Sanering av PCB

PCB står för polyklorerade bifenyler och är ett samlingsnamn för cirka 200 olika giftiga ämnen. De tas lätt upp av levande organismer och är svåra för natur- och djur att bryta ner. PCB kan hos människor ge försvagat immunförsvar, sämre fertilitet, ökad cancerfrekvens och nedsättning av det centrala nervsystemet.

PCB har använts i mjukfogar, golvmassor, isolerrutor och i elektrisk utrustning som transformatorer och kondensatorer till lysrörsarmaturer. När effekterna av PCB i miljön blev kända förbjöds tillverkning av PCB 1972 i Sverige.

Inventering av PCB

För att förebygga spridning av PCB ska byggnader byggda eller renoverade mellan åren 1956‑1973 kontrolleras. Vid kontrollen ska det undersökas om det finns PCB i fogmassor, golvmassor, isolerrutor och kondensatorer. Resultat från inventeringen ska rapporteras till bygg- och miljöenheten, även om PCB inte har hittats ska detta rapporteras.

Kravet på inventering gäller inte för en- och tvåbostadshus eller lantbruksfastigheter.

Sanering av PCB

Om du som fastighetsägare hittar PCB i fog- och golvmassor som överstiger 500 mikrogram/kilo ska du sanera din byggnad. Fog- och golvmassor som innehåller mellan 50-500 mikrogram/kilo ska saneras senast i samband med renovering, ombyggnad eller rivning. Om det finns isolerrutor och kondensatorer som innehåller PCB ska dessa tydlig märkas upp, så att det vid byte, reparation eller rivning uppmärksammas att kondensatorn och isolerrutorna innehåller PCB.

Minst tre veckor innan du ska starta saneringen ska du göra en skriftlig anmälan till bygg- och miljöenheten med följande blanketter: Anmälan PCB-sanering , 1.1 MB, öppnas i nytt fönster. och PCB slutrapport , 1.2 MB, öppnas i nytt fönster..