Skadedjur och ohyra

Getting

Det är inte arten som avgör om ett djur ska betraktas som ohyra eller skadedjur. Det är istället mängden och platsen de uppträder på, och om de kan orsaka skada och besvär för människors hälsa, där de befinner sig.

Till skadedjur hör bland annat möss, råttor, sorkar, lämlar och stora fåglar samt vilda djur som uppehåller sig i närheten av våra bostäder som rådjur och grävlingar. Till ohyra kan räknas till exempel mjölbaggar, ängrar, myror, silverfiskar, getingar, flugor och kackerlackor.

Lagar som reglerar frågor om skadedjur i byggnader

Enligt miljöbalken och jordabalken är det fastighetsägarens ansvar att vidta åtgärder för sanering av skadedjur och ohyra för att undanröja olägenheter för människors hälsa.

Det är hyresvärden, förvaltaren eller styrelsen för en bostadsrättsförening som är skyldig att ta till åtgärder för att utrota skadedjur och ohyra i bostadslägenheter i sin fastighet. Det gäller även om hyresgästen är den som har orsakat att ohyran har uppstått. Om det inte är hyresgästen som har orsakat detta, har denne rätt till ersättning för kostnader som denne får genom åtgärder att utrota ohyran.

Åtgärder för att bekämpa ohyra

Det finns många sätt att bekämpa ohyra. Städning är en enkel metod som förhindrar både ohyra och skadedjur. Genom att hålla rent i bostadsutrymmen och lagerlokaler undanröjs mat- och äggläggningsplatser för många insekter. Om det är större angrepp kan det vara bra att kontakta ett saneringsföretag som anlitas av fastighetsägaren. Man kan undvika råttor och möss genom att råttsäkra fastigheten så att gnagare inte kommer in. Se till att soptunnor är hela och att soprum är svåra att komma in i. Kompostering ska ske på ett sådant sätt att råttor och möss inte kan livnära sig på matrester som komposteras.

Sanering med bekämpningsmedel

Sanering på allmän plats ska utföras av ett saneringsföretag. Vid sanering på tomtmark, gårdar till förskolor eller på allmänna lekplatser ska tillstånd sökas hos bygg-och miljöenheten. Bekämpningsmedel som används vid sanering av skadedjur ska vara godkända av Kemikalieinspektionen.