Bildningsnämndens IKT-plan

IKT-plan för bildningsnämndens verksamhetsområde.

Syftet med denna plan för informations- och kommunikationsteknologi (IKT) är att utveckla och vägleda arbetet med IKT inom Bildningsförvaltningens hela verksamhetsområde. Under de senaste åren har utvecklingen inom IKT-området varit stark, snabb och accelererande. Perspektivet i planen är inriktad mot 2020-talet men måste regelbundet utvärderas, revideras och uppdateras. Planen är indelad i tre delar: Bakgrund, Vision och mål samt Planens implementering och genomförande och personalens kompetensutveckling.