Modersmål, studiehandledning

Elev skriver i bok

Barn och ungdomar med annat modersmål än svenska kan ansöka om modersmålsundervisning. Undervisningen ges till elever i grundskola och gymnasiet och är frivillig. Som förälder/vårdnadshavare är det viktigt att du fyller i ansökan om modersmålsundervisning.

Vem kan läsa modersmål?

En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i språket om:

  • språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet
  • eleven har grundläggande kunskaper i språket
  • Det finns lärare med lämplig utbildning
  • Minst fem elever inom kommunen önskar denna undervisning (gäller inte minoritetsspråken)

Under vårterminen varje år lämnas det ut en förfrågan om önskad Modersmålsundervisning för att vi ska kunna planera undervisningen inför kommande läsår i de olika språken. Ansökan ska lämnas till klasslärare eller rektor på respektive skola senast den 15 maj.

Modersmålsundervisningen är frivillig och till största delen läser eleverna modersmålet efter ordinarie skoltid.

I Emmaboda samordnas undervisningen mellan alla kommunens grundskolor.
Modersmålsundervisningen anordnas i Emmaboda centralort.

De flesta lärare som undervisar i språket har en lärarutbildning ifrån sitt hemland. Vi vill också att de ska ha goda kunskaper i svenska språket för att kunna följa styrdokument och även dokumentera elevernas prestationer i de individuella skriftliga omdömena.

Mer om modersmål

Upplägget av ämnet Modersmål:

Modersmålsundervisningen utgår från läroplan och kursplan som finns i ämnet modersmål. Det innebär att både det talade språket, läsning, geografi och kultur ingår i undervisningen. Betyg ges även i ämnet modersmål.

Kursplanerna på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Modersmålsundervisningen är frivillig och till största delen läser eleverna modersmålet efter ordinarie skoltid. I Emmaboda samordnas undervisningen mellan alla kommunens grundskolor. Modersmålsundervisningen anordnas i Emmaboda centralort.
De flesta lärare som undervisar i språket har en lärarutbildning från sitt hemland. Vi vill också att de ska ha goda kunskaper i det svenska språket för att kunna följa styrdokument och även dokumentera elevernas prestationer i de individuella skriftliga omdömena.

Varför är det bra att gå på modersmålsundervisning?

Språk och identitetsutveckling går ofta hand i hand. Forskningsresultat visar att barn som har goda kunskaper i sitt modersmål ofta har lättare för att lära sig ett nytt språk.
Utbildningen syftar till att barnen blir flerspråkiga individer som på så vis lättare kan känna sig hemma i olika kulturer. Det leder till både flerspråkighet och flerkulturell identitet hos barnen. Med goda kunskaper i modersmålet har barnen också lättare för att tala med släkt och vänner och på så vis knyta kontakter.
I den globala värld som vi lever är det en fördel att kunna flera olika språk. Det kan vara en fördel att få betyg i ämnet modersmål i grundskolan för att ta det med sig vid ansökan till gymnasiet.

Studiehandledning på modersmål

En elev som inte klarar att följa undervisningen på svenska, har rätt att få stöd i form av studiehandledning på sitt modersmål om hon eller han riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i ett eller flera ämnen.

Studiehandledning innebär att eleven får hjälp, via sitt modersmål, att förstå och ta del av undervisningen i olika ämnen. Studiehandledningen kan ske individuellt, i grupp eller via online.

Föräldrar och skola samtalar om elevens behov av studiehandledning. Det är skolans rektor som slutligen bestämmer när en elev ska erbjudas studiehandledning på sitt modersmål.

Studiehandledning regleras i 5 kapitlet 4 § skolförordningen.