Brandskyddskontroll

Brandskyddskontrollen får endast utföras av den som är utsedd av kommunen och som har behörighet att utföra brandskyddskontroll. Det är bara yrkesutbildade sotare med särskild vidareutbildning som får utföra brandskyddskontrollen.

Syfte

Syftet med brandskyddskontrollen är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister hos anläggningen som kan innebära risker för brand. Om det vid kontrollen upptäcks brister eller felaktigheter som innebär risk för annan olyckshändelse än brand ska den som utför kontrollen även påtala detta.

Anläggningen ska kontrolleras mot bakgrund av hur följande faktorer påverkar brandskyddet:

  • Sotbildning och beläggningar.
  • Skador eller förändringar av det tekniska utförandet.
  • Temperaturförhållanden.
  • Tryckförhållanden och täthet.
  • Drift och skötsel.

Brandskyddskontrollen innefattar hela värmeanläggningen samt taket och takskyddsanordningarna. Den som utför kontrollen måste därför ha tillträde till alla de delar av huset som skorstenen passerar. Brandskyddskontrollen ska ske med intervall som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har bestämt.

Nya föreskrifter och allmänna råd, MSBFS 2014:6 , 188.5 kB, öppnas i nytt fönster., om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll har beslutats och började gälla den 1 januari 2015. I de nya reglerna har i huvudsak fristerna för brandskyddskontrollens genomförande ändrats. Fristerna i det nya systemet blir tre respektive sex år. Dessutom har förtydligande gjorts vad gäller när första kontroll efter nyinstallation eller väsentlig ändring av en anläggning ska göras, samt hur användningssättet av en lokaleldstad styr vilken frist som ska tillämpas.

Till toppen