Sotningsavtal med annan entreprenör

Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, 3 kap. 4§ 2:a stycket: "Kommunen får medge att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotning på den egna fastigheten. Ett sådant medgivande får endast ges om sotningen kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt."

Fastighetsägarens ansvar

Den fastighetsägare som ansöker om att få någon annan behörig sotare än den av kommunen utsedda skorstensfejare, ska vara medveten om att ansvaret för sotningen då helt övergår till fastighetsägaren. Entreprenören som då sotar har inget juridiskt ansvar. Fastighetsägaren skriver under på ”Jag intygar härmed att de uppgifter som lämnats i denna ansökan är riktiga. Jag är införstådd att jag tar över ansvaret för sotningen av de objekt som jag erhåller medgivande för. Jag är skyldig att sota objekten enligt de sotningsfrister som gäller för respektive objekt. Utförda sotningar skall dokumenteras i särskild journal, som skall kunna uppvisas vid brandskyddskontrollen”.

Blankett för ansökan om egensotning eller ansökan om egensotning utförd av annan entreprenör Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. måste skickas in till Räddningstjänsten av fastighetsägaren. Räddningstjänsten gör sedan en prövning om den som är tänkt att utföra sotningen är behörig för uppgiften.

Vad gäller kostnaden för sotning är det endast den av kommunen utsedda sotaren som har skyldighet att följa de av Kommunfullmäktige fastställda sotningstaxorna.

Medgivandet om egensotning kan återkallas om det vid brandskyddskontroll visar sig att sotningen inte blivit utförd från ett brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

Om fastigheten byter ägare så måste detta anmälas till den kommunala sotaren, och ansökan om egensotning måste sökas om av den nye fastighetsägaren.

Till toppen