Egensotning

Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) ger kommunen rätt att, efter ansökan av fastighetsägaren, låta fastighetsägaren själv eller någon annan än kommunens sotare rengöra (sota) en anläggning.

Sota själv

Sota själv enskild fastighet

För att sota själv fodras det att fastighetsägaren har genomgått kurs i sotning t.ex. Svenska Brandskyddsföreningens kurs eller förskaffat sig likvärdig kompetens på annat sätt. Vid ansökan kontrolleras om eldningsanläggningen har eldnings-/nyttjandeförbud eller andra brister. Tillståndet för egensotning gäller i den fastighet som man äger och söker tillstånd för.

Sota i övriga fastigheter

I fler-, rad-, par- eller kedjehus, eller fastighet i extremt tättbebyggt område, krävs att du har kompetens som skorstensfejare.

Byta till annan sotare

Om du som fastighetsägare väljer att byta till en annan utförare av sotningstjänster (rengöring) ansvarar fastighetsägaren själv för innehållet i avtalet med sotningsleverantören. Det Räddningstjänsten har att pröva vid ansökan är enbart om sotningen kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Räddningstjänsten tar inget ansvar för pris, avtalsperiod eller övriga avtalsvillkor i de avtal fastighetsägare väljer att teckna med annan utförare.

Utbildning

Lagen och förordningen om skydd mot olyckor ger kommunen rätt att efter ansökan låta fastighetsägare själv sota eller överlåta åt någon annan än den kommunen anvisar utföra sotningen på den egna fastigheten (se ”sotningsavtal med annan entreprenör”). Kravet är att sotningen genomförs på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Kommunen ska i varje enskilt fall göra en prövning av den sökandes lämplighet för uppgiften. Möjligheten att själv sota sin egen anläggning omfatta endast sotningsmomentet.

För att få tillstånd att sota sin egen fastighet måste man styrka att man har tillräcklig kunskap för att kunna utföra sotningen på ett säkert sätt. Sotningsutbildningar arrangeras bland annat av de regionala brandskyddsföreningarna. Dessa utbildningar baseras på en utbildningsplan som Brandskyddsföreningen tillsammans med Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund tagit fram. Utbildningen innehåller bland annat följande:

  • Anläggningskunskap
  • Förbränningskunskap
  • Sotningsteknik
  • Brandrisk
  • Säkerhet på tak
  • Redovisning

Målsättning/syfte

Utbildningens syfte är att ge deltagaren nödvändig kunskap om sotning för att fylla kriteriet för kommunens medgivande om att sota själv. Utbildningen följer Brandskyddsföreningen Sveriges plan och efter genomgången utbildning får deltagarna ett intyg. Du måste sedan ansöka i din hemkommun om medgivande att sota själv.

Kurser

Här hittar du Brandskyddsföreningens kurser för egensotning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Till toppen