Taxa brandskyddskontroll

Tillämpningsområde, Emmaboda och Torsås kommuner. Gäller 2023-07-01 - 2024-06-30.

För utförande av föreskriven brandskyddskontroll enligt 3 kap. 4 § lag om skydd mot olyckor (2003:778) utgår ersättning enligt denna taxa.

Tabell som visar taxa för brandskyddskontroll

1.

Objekt i småhus

Kronor

1.1Inställelse för utförande av brandskyddskontroll:
Helårsbebott hus
Fritidshus


191 kr
317 kr

1.2

Kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal:

701 kr

1.3


Kontroll av ytterligare eldstad:
anskuten till rökkanal i samma skorsten som i 1.2.


255 kr

1.4

Särskild Brandskyddskontroll:
Förhöjd inställelseavgift för kontroll utöver normalt planerat arbete. Fastighetsägaren begär själv kontroll för att säkert kunna elda i sin eldstad. T.ex. efter uppehåll i regelbunden brandskyddskontroll/sotning.

Kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal.

446 kr

701 kr

1.5
Tilläggsavgift:
För kontroll genom temperaturmätning, tryckmätning, röktrycksprovning eller läckagemätning uttas ersättning för mertiden med pris som anges i 4.3.

779 kr/tim


2.

Övriga objekt


2.1


Kontrollavgift:
Kontrollavgift utgår med pris (timersättning) som anges i 4.3.


2.2

Nyinstallationsbesiktning

Besiktningsavgiften utgårmed ett fast pris per besiktning.

2 655 kr

3.

Avgift för efterkontroll


3.1För separat utförd efterkontroll av förelagd brandskyddsåtgärd utgår ersättning med pris (timersättning) som anges i 4.3 samt transporterättning.


4.

Särskilda bestämmelser


4.1

Då kontrollen inte kunnat utföras enligt ordinarie avisering och särskilda skäl för detta inte förelegat, utgår ersättning för såväl den ordinarie inställelsen som för den extra inställelsen.

För den ordinarie inställelsen (då kontrollen inte kunnat utföras) utgår ersättning för småhus med Grundavgift enligt 1.1 eller för övriga objekt enligt 2.1 med timersättning för faktiskt nedlagd tid (restid och administration) som beräknas enligt 4.3.

För den extra inställelsen utgår ersättning för småhus med Grundavgift enligt 1.1 och Kontrollavgift enligt 1.2 eller för övriga objekt Kontrollavgift enligt 2.1.


4.2
För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid orsakat av att objektet inte är tillgängligt under ordinarie arbetstid, utgår en ersättning med pris som anges i 4.3 samt tillägg motsvarande de merkostnader som arbetet föranleder.


4.3


Timersättning:
Timersättning utgår per person.
För kontroll utförd under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som hel kvartstimme.


För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid räknas påbörjad halvtimme som hel halvtimme.

Vid beräkning av arbetstidens längd enligt 4.2 och 4.3 inräknas förflyttningstiden till och från arbetsplatsen.

779 kr
4.4I angivna ersättningar ingår kostnaden för teknisk utrustning och förbrukningsmateriel samt för protokollering av brandskyddskontrollen.


5.

Indexreglering av taxan

Taxan revideras årligen i enlighet med aktuell sotningsindex, som överenskommits mellan Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund och Sveriges Kommuner och Regioner. Från och med år 2017, indexinförande 1 juli, årligen justera taxan i enlighet med det nationella Sotningsindex som meddelas i cirkulär av Sveriges Kommuner och Regioner.


Till toppen