Adresser och namnsättning av gator

Kommunen ansvarar för och beslutar om ny adressättning på alla fastigheter inom kommunen. När nya områden tillkommer, nya tomter bildas och nya gator och vägar byggs så krävs nya gatu- eller vägnamn och adresser.

Inom kommunens tätorter är adresseringen uppbyggd av gatu- eller vägnamn och adressnummer. På landsbygden finns på samma sätt adresser men där är de uppbyggda efter en standard som bygger på byadressområde, gårdsnamn och adressnummer. Tidig adressättning vid nybyggnation är viktig för många verksamheter och behövs till exempel för att kunna göra en flyttningsanmälan.

När man väljer namn för kvarter, gator och torg brukar man ta hänsyn till ortens historia, geografi, flora och fauna. Även män och kvinnor, som i sin livstid gjort en bestående insats kan få gator, platser,gårdar och torp uppkallade efter sig. 

I Emmaboda kommun är det Bygg- och miljönämnden som beslutar i namnfrågor.

Information om nya gatu- eller vägnamn och adresser registreras i ett rikstäckande byggnads-, adress- och lägenhetsregister, BAL (Byggnad, Adress, Lägenhet), som finns hos Lantmäteriet i Gävle. Registret utnyttjas av ett stort antal instanser och myndigheter som till exempel Räddningstjänsten, Polisen och Skatteverket.