Planprocessen och hur du kan påverka

För att vårt samhälle ska fungera krävs en medveten samhällsplanering. Under tiden en detaljplan tas fram har du vid flera tillfällen möjlighet att påverka planeringen genom att lämna dina synpunkter.

En planprocess kan starta på olika sätt, ibland genom en förfrågan om planbesked från en exploatör eller fastighetsägare och ibland genom initiativ från kommunen. Planprocessen styrs av plan- och bygglagen och består normalt av flera steg som du kan läsa mer om nedan. I planarbetet ingår att ta hitta de som är berörda i det specifika området. De kan vara bland annat fastighetsägare, föreningar och myndigheter.

Planbesked

Initiativet till planläggning av ett område sker genom en skriftlig begäran om planbesked till kommunen, som utreder förutsättningarna för projektet och gör en bedömning av projektets lämplighet. Bygg- och miljönämnden fattar beslut om kommunen ska planlägga och när detta kan ske.

Planprogram

Planarbetet inleds ibland med ett planprogram som kartlägger de övergripande förutsättningarna, målen och utgångspunkterna för den kommande planläggningen. Det är kommunen som bedömer om det behövs ett planprogram eller inte.

 1. Samråd - Under samrådsskedet ges möjlighet till insyn och påverkan av förslaget. Samrådet syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt.
 2. Godkännande - Det färdiga planprogrammet godkänns av bygg- och miljönämnden och därefter kan arbetet med detaljplan påbörjas.

Detaljplan enligt standardförfarande

Planläggning med detaljplan syftar till att mark- och vattenområde används till det som området är mest lämpat för. Lämpligheten bedöms med hänsyn till platsens karaktär, läge och behov. I arbetet med att ta fram en detaljplan kan kommunen välja mellan standard-, utökat-, begränsat- eller samordnat förfarande.

Här följer en beskrivning av standardförfarandet som kan användas när vissa villkor är uppfyllda. Bland annat ska planförslaget vara förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande och det ska inte vara av betydelse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Detaljplanen får inte heller antas medföra en betydande miljöpåverkan.

En detaljplan innehåller en plankarta med bestämmelser och en plan-beskrivning. Ibland kan den även innehålla ett gestaltningsprogram och en miljökonsekvensbeskrivning. Detaljplanen är juridiskt bindande.

 • Samråd
  Under samrådet ges möjlighet till insyn och påverkan av förslaget. Samrådet syftar till satt få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt.
 • Underrättelse och granskning
  Efter samrådet och eventuella ändringar efter de insamlade synpunkterna ska det färdiga förslaget, innan det kan antas, vara tillgängligt för granskning under två veckor. Tiden för granskningen kan förkortas om alla är överens om det. Inför granskningen ska kommunen underrätta dem som berörs av förslaget, exempelvis sakägare, boende och övriga som under samrådet har yttrat sig om förslaget till detaljplan. Underrättelsen finns att läsa på kommunens anslagstavla och här på kommunens hemsida. Under granskningen ges myndigheter, sakägare och andra som berörs av planen möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. För att vara säker på att senare ha rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen ska skriftliga synpunkter lämnas senast under granskningstiden.
 • Granskningsutlåtande
  Kommunen ska sammanställa de skriftliga synpunkterna från granskningen i ett granskningsutlåtande. När det är färdigt ska kommunen så snart som möjligt skicka det eller information om var det finns tillgängligt till dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda.
 • Antagande
  Beslutet att anta detaljplanen sker i kommunfullmäktige. Planer som inte är av principiell betydelse antas av bygg- och miljönämnden.
 • Överklagande
  Antagandebeslutet kan överklagas av den som senast i granskningsskedet har lämnat skriftliga synpunkter och inte fått dem tillgodosedda. Personen ska också bedömas vara berörd av förslaget.
 • Laga kraft
  Detaljplanen vinner laga kraft och börjar gälla tre veckor efter att antagandebeslutet tillkännagivits på kommunens anslagstavla. Detta under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att pröva beslutet.

Detaljplan enligt andra förfaranden

Utökat förfarande används när:

 • förslaget till exempel inte är förenligt med översiktsplanen eller länsstyrelsens granskningsyttrande.
 • förslaget är av betydande intresse för allmänheten eller i övriga av stor betydelse.
 • förslaget kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Begränsat förfarande används när:

 •  förutsättningarna för standardförfarandet är uppfyllda.
 •  planförslaget godkänns av samrådskretsen.

Samordnat förfarande innebär att:

 • planarbetet samordnas med andra lagar.

Valet av förfarande beror på förutsättningarna i det enskilda ärendet.