Lantmäteri, förrättning och servitut

Vill du ta reda på vem som äger en fastighet så kan du kontakta Emmaboda kommun. Vill du däremot veta var fastighetsgränsen går, stycka av din fastighet, bilda ny eller på annat sätt förändra din fastighet är det Lantmäteriet som hjälper dig.

Emmaboda kommun köper mätningstekniska konsulttjänster från Metria AB. Metria har ett mätningstekniskt kontor i kommunhuset i Emmaboda.

Tekniska kontoret kan hjälpa dig att ta reda på vem som äger en fastighet. I kommunens digitala karta kan du själv söka efter fastigheter, fastighetsadresser och fastighetsbeteckningar. Du kan också skriva in egen text rita in ytor och skriva ut kartan.

Det är Lantmäteriet som fastställer var fastighetsgränserna går. Nybildning av fastighet, förändring av fastigheter och äganderättsutredning sköts också av Lantmäteriet. En fastighetsägare, köpare eller rättighetshavare kan ansöka om en lantmäteriförrättning hos Lantmäteriet. En lantmäteriförrättning innebär att fastigheter bildas eller ändras.

Om du till exempel vill dra en väg över grannens mark, använda grannens brunn eller anlägga avlopp på grannens mark kan ni skriva in det i ett servitut. Servitut är en rätt för en fastighet att använda en annan fastighet för ett visst ändamål och på ett visst sätt. Lantmäteriet hjälper till med servitut som kan bildas i samband med avstyckning och klyvning. Servituten kan också ändras eller tas bort vid en fastighetsreglering.