Kommunens arbete med fysisk planering

Del av plankarta till detaljplan

Det finns tre typer av kommunala fysiska planer: översiktsplan, detaljplaner och områdesbestämmelser. Plan- och bygglagen styr kommunens fysiska planering.

Översiktsplanen ska täcka hela kommunens yta och hållas aktuell. Den visar i grova drag hur kommunen vill att stad och land ska utvecklas. Vissa områden bedöms till exempel vara lämpliga för nya bostäder och på andra bör det inte byggas alls av olika skäl. Översiktsplanen vägleder detaljplanering och bygglov men är inte bindande.

Detaljplaner upprättas i allmänhet när det ska byggas nytt i en tätort eller annan tätare bebyggelse. De reglerar mer i detalj var nya byggnader får placeras och hur de ska utformas. En detaljplan omfattar ofta ett eller några kvarter. Den är bindande, det vill säga det som anges i detaljplanen är också det som lagligen får byggas.

Områdesbestämmelser är ett mellanting mellan översiktsplan och detaljplan. Med dem kan kommunen reglera grunddragen i hur mark och vatten ska användas om det behövs för att säkerställa översiktsplanens syften eller tillgodose ett riksintresse. De kan även reglera största tillåtna area för ett fritidshus och om det krävs bygglov för vissa åtgärder.