Översiktsplan, gällande plan

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som visar hur mark- och vattenområden bör användas och hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Översiktsplanen ska ge vägledning för beslut om bland annat detaljplaner och bygglov men är i sig inte bindande för myndigheter och enskilda.

I Emmaboda kommuns översiktsplan har förutom mark- och bebyggelsefrågor även framtidsfrågorna i ett vidare perspektiv tagits med. Ambitionen har varit
att redovisa en helhetssyn på Emmabodas möjligheter inför framtiden.

Översiktsplanen är antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29.