Översiktsplan

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som visar hur mark- och vattenområden bör användas och hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Översiktsplanen ska ge vägledning för beslut om bland annat detaljplaner och bygglov men är i sig inte bindande för myndigheter och enskilda.

I Emmaboda kommuns översiktsplan har, förutom frågor om mark- och bebyggelse, även frågorna om framtiden i ett vidare perspektiv tagits med. Ambitionen har varit att visa en helhetssyn på Emmabodas möjligheter inför framtiden.

Översiktsplanen är antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29 och handlingarna som ingår i planen hittar du här nedan.

Antagna handlingar Översiktsplan 2012

Idékatalog 2012

Övriga Dokument