Samhällsnära skog

Skog

Trädfällning och röjning i samhällsnära skog sker varje år utifrån kommunens långsiktiga plan där prioriteringar gjorts utifrån var de skogliga behoven är som störst. Vårt mål med åtgärder i samhälls-nära  skog är att ge utrymme för bättre utveckling och stabilitet hos kvarvarande träd samt öka tillgängligheten till och upplevelsen av skogen.

Trädfällning och röjning i samhällsnära skog

Cirka 230 hektar mark är samhällsnära skog som ägs av Emmaboda kommun. På dessa områden utför vi löpande skötsel för att ha en tillgänglig eller funktionell skog som är upplevelserik och för att gynna lek i skogen. Samhällsnära skog ska vara som ett hem för växter och djur.

I vissa områden utgör också den samhällsnära skogen en bullerskärm mot större vägar. Här är det extra viktigt att vi sköter röjning och gallring för att träden ska få grensättning långt ner.

Långsiktig plan för trädfällning

Trädfällning och röjning i samhällsnära skog sker varje år utifrån kommunens långsiktiga plan där prioriteringar gjorts utifrån var de skogliga behoven är som störst. Fällning och röjning utförs framför allt på vinterhalvåret. Inför varje säsong tas en särskild plan fram för vilka skogsområden som ska åtgärdas och vilka åtgärder som ska utföras inom dessa.

Vårt mål med åtgärder i samhällsnära skog är att ge utrymme för bättre utveckling och stabilitet hos kvarvarande träd samt öka tillgängligheten till och upplevelsen av skogen. Vi vill också ta fram en gynnsam återväxt för kommande trädgenerationer med en variation av olika trädslag. Vi värdesätter de skogliga inslag som gynnar ett rikt växt- och djurliv, där småfåglar prioriteras eftersom det gynnar ett stort antal övriga växter och djur i sin följd.

Se karta som visar kommunägd mark

Har du önskemål om att vi ska fälla träd eller röja fram skogen?

Kommunen får in många önskemål från allmänheten om fällning av träd och röjning på kommunens mark. Utrymmet för att kunna tillgodose önskemål från enskilda medborgare är begränsat, men om önskemål ligger i eller i anslutning till planerade åtgärdsområden så försöker vi tillgodose dessa om det går.

Du får inte själv utföra eller anlita någon för trädfällning eller röjning på kommunens mark. Otillåten skadegörelse räknas som egenmäktigt förfarande och kan polisanmälas.

Om du vill att kommunen ska fälla träd eller röja fram skogen kan du lämna ett önskemål till oss. Ditt önskemål lämnas till teknikfritid@emmaboda.se eller kommunens kontaktcenter.

Inlämnade önskemål handläggs under perioden augusti-september och återkoppling sker i september. Utförande av prioriterade önskemål sker främst under oktober-mars.

Riktlinjer för kommunens bedömning av önskemål

Kommunen är sparsam med att fälla friska träd.

Följande skäl tar kommunen generellt inte hänsyn till vid bedömning av önskemål:

  • Enskilda träd som skuggar tomt, uteplats eller liknande.
  • Enskilda träd som skymmer utsikt.
  • Att träd skymmer paraboler eller annan utrustning.
  • Att träd tappar löv, barr eller frön på tomt.
  • Att träd sprider pollen.

Följande kriterier tar kommunen hänsyn till vid bedömning av önskemål:

  • Träden/vegetationens betydelse för området som helhet.
  • Träden/vegetationens betydelse för trygghet.
  • Träden/vegetationens ekologiska värden.
  • Träden/vegetationens estetiska värden.
  • Träden/vegetationens kondition.

Vid större avverkningar kan justeringar från dessa riktlinjer göras.

Du får inte ta hand om virke, ved och ris

Det är inte tillåtet att ta ved/virke från kommunens mark, inte från nyligen fällda träd, inte heller stående friska eller sjuka träd eller träd som fallit själv. Det är inte heller tillåtet att ta sin julgran från kommunens mark. Att ta ved eller virke utan lov är stöld. Ris och virke som kommunen har fällt, hämtas, körs ut och säljs eller flisas.

Trädgårdsavfall hör inte hemma i samhällsnära natur

Ditt eget trädgårdsavfall, ris eller upplag ska tas om hand inom din egen tomt, alternativt ska du frakta det till ristippen. Kompost och ris klassas som avfall, lämnar du avfall på annan mark än din egen, gör du dig skyldig till nedskräpning.