Naturvård

Utsikt över en sjö

Emmaboda kommun har en mycket spännande och variationsrik natur. En skogsbygd med många sjöar och vattendrag skapar förutsättningar för en rik biologisk mångfald som bjuder boende och besökare på upplevelser, friluftsliv och rekreation.

Kommunens arbete med naturvård tar sin utgångspunkt i de nationella miljömålen och miljökvalitetsnormerna för vatten, där målet är att uppnå god ekologisk status i alla vatten.

Förutom de naturmiljöer som har statusen riksintresse så har Emmaboda kommun många andra olika skyddsvärda naturområden. Skälen till att bevara sådana områden är många.

Naturvärdena blir en del av miljömålsarbetet och kommunen har viktiga uppgifter i skyddsarbetet. Kommunen ansvarar för att naturmiljöer värnas i den fysiska planeringen, vid till exempel om‐ eller nybyggnationer, eller vid detaljplanering i tätorter eller andra miljöer. I kommunens Översiktsplanen finns mer information om natur- och kulturmiljöer , 454.3 kB, öppnas i nytt fönster..