Vattendirektiv

Vatten

För att vårt vatten ska må bra och hålla god kvalitet behöver vi sköta det rätt. För att framtida generationer inte ska få en sänkt levnadsstandard behöver vi också skapa ett långsiktigt och hållbart utnyttjande av våra vattenresurser.

Inom EU‐samarbetet antog alla länder år 2000 ett ramdirektiv för vatten, det så kallade Vattendirektivet. Det infördes i svensk lagstiftning 2004. Syftet med direktivet är att skydda medlemsländernas vattenresurser och att skapa en helhetssyn på Europas och de enskilda ländernas vattenresurser. Sverige har kompletterat miljölagstiftningen med en tydligare regler för vatten samt en organisation för den svenska vattenförvaltningen.

Sverige delas in i fem vattendistrikt med tillhörande vattenmyndighet. Emmaboda kommun tillhör Södra Östersjöns vattendistrikt som har tagit fram en förvaltningsplan för denna region. Emmaboda kommun arbetar med de åtgärdsprogram enligt Vattendirektivet som tas fram av Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt.

Inom vattenförvaltningen används miljökvalitetsnormer för att ange vad vattnet ska ha för kvalitet vid en viss tidpunkt. 

Till toppen