Vi värnar din integritet och dina personuppgifter

Här hittar du information om hur vår hantering av dina personuppgifter.

Användande av personuppgifter

Kommunen har många olika verksamheter. För att arbetet ska kunna utföras behöver vi behandla och spara en mängd olika personuppgifter. Oftast kommer personuppgifterna direkt från dig men ibland kan personuppgifter även hämtas från någon annan till exempel Skatteverket eller Försäkringskassan. Dina personuppgifter sparas så länge de behövs för den aktuella verksamheten och om kommunen har en skyldighet att arkivera dem enligt lag.

Vi behandlar enbart dina personuppgifter för de syften och de ändamål de samlas in. Däremot kan vi ha en skyldighet att enligt lag lämna uppgifterna till någon annan, till exempel andra myndigheter. Uppgifterna kan också komma att lämnas till andra om uppgifterna är en del av en allmän handling som är offentlig. En allmän handling är en handling som förvaras hos, eller har skapats av en offentlig myndighet och som var och en har rätt att ta del av. Detta brukar också kallas offentlighetsprincipen.

Behandling av personuppgifter är ett begrepp som ofta används. Det omfattar en mängd olika saker som vi som arbetar i Emmaboda kommun utför. Några exempel är insamling, registrering, spridning och bearbetning som vi gör med personuppgifter.

Lagliga grunder för behandling

För att vi ska kunna behandla dina personuppgifter på ett korrekt sätt krävs det att vi har en laglig grund för hanteringen. Vissa uppgifter använder vi efter att vi har gjort en överenskommelse (samtycke och avtal). I andra sammanhang finns det krav på oss i lagstiftningen hur vi ska gå tillväga (rättslig förpliktelse och, allmänt intresse/myndighetsutövning) och ibland måste vi överväga vilket intresse som väger tyngst – vårt behov att samla in personuppgifter eller skyddet av din integritet (skydd för intressen av grundläggande betydelse och intresseavvägning).

Samtycke

Ett samtycke till behandling av dina personuppgifter bygger på ett dokumenterat godkännande från dig, där eventuellt olika frågor är klart separerade från varandra. Observera att du närsomhelst kan återkalla ett samtycke. Samtycke är inte en lämplig form som grund för myndigheters hantering av personuppgifter och vi använder därför denna lagliga grund sparsamt i de kommunala verksamheterna.

Avtal

Olika former av avtal är en rättslig grund för behandling av personuppgifter. Då denna grund inte anses lämplig i myndighetsutövning hanterar vi, i dessa fall, inte denna lagliga grund i vår hantering av personuppgifter

Rättslig förpliktelse

I vissa fall är vi tvingade att samla in personuppgifter på grund av gällande lagstiftning. Exempel på detta är bygglovsprocessen, biståndsbedömning och ekonomisk redovisning.

Skydd för intressen av grundläggande betydelse

Används om behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är grundläggande för den registrerade eller annan fysisk person.

Allmänt intresse/myndighetsutövning

Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänintresse eller som ett led i vår myndighetsutövning.

Intresseavvägning

Får inte användas som laglig grund av kommunala myndigheter.

Lagring och gallring av personuppgifter

Dina personuppgifter gallras löpande när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för. Lagring och gallring styrs av respektive förvaltning och bolags dokumenthanteringsplaner. Vissa uppgifter arkiveras enligt arkivlagen.

Den registrerades rättigheter

Tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att få reda på i vilka register som vi behandlar dina personuppgifter och du har rätt att få ett utdrag av den information som vi behandlar om dig.

Rättelse

Om det finns felaktigheter i vår hantering av dina personuppgifter så kan du begära att felen rättas.

Radering

Rätten till radering (rätten att bli glömd) är inte en självklarhet i många av våra personuppgiftsbehandlingar. Kommunens verksamheter bygger i mångt och mycket på myndighetsutövning och vi har krav att hantera vår information utifrån skilda lagstiftningar som exempelvis Arkivlagen, Bokföringslagen, Skollagen och Socialtjänstlagen. Vår lagring (arkivering) av information styrs via vår dokumenthanteringsplan. Därför måste en begäran om radering utredas innan vi kan lämna ett beslut.

Begränsning av personuppgiftsbehandling

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under tiden vi under en utredningstid om du:

  • bestrider uppgifternas korrekthet
  • anser att personuppgiftshanteringen är olaglig
  • om vi inte behöver personuppgifterna längre, men du behöver dem för att fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk.

Rätten till dataportabilitet

Om du har lämnat dina personuppgifter till oss i ett strukturerat, allmänt använt, digitalt format har du rätt att begära att vi överför dem till en annan personuppgiftsansvarig om behandlingen sker automatiserat och grundar sig på samtycke.

Rätten att göra invändningar

Om vår behandling av dina personuppgifter bygger på ett allmänt intresse eller den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning har du alltid rätt att göra invändning mot behandlingen – om inte den personuppgiftsansvarig kan peka på tvingande, berättigande skäl som väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och friheter.

Personuppgiftsansvarig

Emmaboda kommuns verksamheter är uppdelad på ett antal nämnder/förvaltningar, bolag och förbund, som samlar in, bearbetar och lagrar personuppgifter för att kunna ge samhällsservice, utöva sina myndighetsuppdrag och utveckla lokalsamhället.

Varje politisk nämnd eller bolagsstyrelse är personuppgiftsansvariga för sin verksamhets personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsansvarigs uppdrag översiktligt beskrivet

Bildningsnämnden tillhandahåller barnomsorg, grundskola, fritidshem enligt lag men också gymnasie- och vuxenutbildning. Nämnden har även ansvar för allmänkultur, bibliotek, kulturskola och fritidsgård.

Bygg- och miljönämnden har det samlade ansvaret för tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, bostadsanpassning samt bygglov och tillsyn enligt plan- och bygglagen. Verksamheten hanterar ansökningar eller anmälningar från och tillsyn av både företag, privatpersoner och övriga kommunala förvaltningar.

Emmaboda Bostads AB och Emmaboda fastighets AB tillhandahåller, bygger och underhåller bostäder – så kallad allmännyttiga bostäder. Exempel på personuppgiftsbehandlingar som hanteras inom bostadsbolagets verksamheter är hyresavtal, intresseanmälningar, personaladministration, kundregister med mera.

Emmaboda Energi & Miljö AB och Emmaboda Elnät AB bygger och driver energilösningar inom elnät, elhandel, vatten och avlopp, avfall, fjärrvärme och fibernät.

Läs mer på Dataskyddsförordningen, GDPR - Emmaboda Energi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsens uppdrag är att bereda ärenden som ska beslutas i kommunfullmäktige, samt att ge ett administrativt stöd till övriga förvaltningar och bolag. Här hanteras ekonomi, personalärenden, IT-frågor, inköpssamordning, strategisk kommunikation, samhällsutveckling, turism och administrativt stöd till politiken.

Möjligheternas Hus AB erbjuder tjänster inom återvinnings- och arbetsmarknadsområdena.

Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås har till uppgift är att hålla en för medlemskommunerna gemensam räddningstjänst samt att ansvara för förebyggande åtgärder mot brand och annan olycks- och skadeförebyggande verksamhet, som enligt Lag om skydd mot olyckor åvilar kommunerna.

Socialnämnden arbetar med prövning av rätt till insatser och genomförande av insatser inom områdena barn och familj, ekonomiskt bistånd, integration, samt funktionshinder. Nämnden har även ansvar för äldre- och funktionshinderomsorg utifrån socialtjänstlagen samt hemsjukvård, såväl i den egna bostaden som i de särskilda boendena. När vi utför vårt uppdrag hanterar vi dina personuppgifter enligt den lagstiftning som finns. Hanteringen av personuppgifter är både när vi prövar rätten till insatser, när vi utför insatsen, och när vi följer upp insatsen.

Utförandet av vårt uppdrag till dig styr även hur vi hanterar dina personuppgifter. Beroende på vad du ansöker om, eller vilka insatser du har inhämtar vi uppgifter och överför uppgifter om dina personliga förhållanden till andra myndigheter.

Teknik- och fritidsnämnden verksamhet innehåller allt från att ta fram planer och kartor för samhällsbyggandet, snöröjning och kost till att ta hand om kommunens mark och gator. Med företag, föreningar och privatpersoner ingår nämnden avtal gällande bland annat arrenden och nyttjanderätter. Även drift och skötsel av de kommunala sport- och fritidsanläggningarna samt bidrag till föreningslivet ingår.

Valnämnden handhar alla uppgifter kring och organiserar genomförandet av de allmänna valen till riksdag, landsting, kommunfullmäktige samt val till Europaparlamentet. Arbetet omfattar även eventuella lokala, regionala eller riksomfattande folkomröstningar. I samband med valen arbetar röstmottagare på valnämndens uppdrag, organisation och administration av röstmottagare innebär en behandling av personuppgifter som namn, e-postadress och telefonnummer i syfte att kunna hålla kontakt med de olika valdistrikten före och under valen.

Överförmyndarnämnden, som är gemensam för Emmaboda-, Nybro-, Torsås och Uppvidinge kommun, har som uppgift att förhindra att personer som inte själva kan tillvarata sina rättigheter drabbas av rättsförlust.