Katter

Katten är ett husdjur som många människor finner glädje i men som också kan vara en källa till irritation och problem för kringboende. Lagstiftningen sätter vissa ramar men en bra dialog grannar emellan är ofta avgörande för att förebygga och lösa eventuella problem som uppkommer.

Bygg- och miljönämnden är tillsynsmyndighet enligt miljöbalken och kan vid behov ställa krav på kattägaren. Enligt de tolkningar av lagen som gjorts, av bland annat miljödomstolen, är det naturligt för katter att röra sig fritt utomhus och grannarna får acceptera kattbesök på sin tomt.

Oftast är det du som störs av katterna som får se till att ordna så att du inte störs av dem. Om du störs av kattbajs i sandlådan kan du till exempel åtgärda det med ett lock över sandlådan. Om du störs av att katter lägger sig på dina utemöbler så kan du ta undan dynor eller ordna med nät i fönster och dörrar till altanen. Du kan schasa iväg katter men du får aldrig skada dem. Det finns också hjälpmedel som avger lukt eller ljud som avskräcker katter.

Vad säger lagen?

Enligt 1 § Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter ska katten hållas under sådan tillsyn som krävs för att den inte ska orsaka skador och olägenheter. Det är polismyndigheten som har ansvar för tillsynen i denna lag. Samma lag säger att en katt som kan antas vara övergiven eller förvildad, får avlivas av jakträttsinnehavaren eller av någon som företräder denne. Inom tätbebyggt område krävs dock tillstånd av polismyndigheten i varje enskilt fall.

I miljöbalken framgår att husdjur och andra djur som hålls i fångenskap ska förvaras och skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer. En olägenhet för människors hälsa är enligt miljöbalken "en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig".

Skador på planteringar, bilar och andra egendomsskador kan aldrig räknas som en sådan olägenhet. Allergirisken då en katt passerar tomten anses som en ringa störning och är inte en olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken.
I djurskyddslagen ges bestämmelser om hur djur ska skötas för att försäkra att de mår bra.

Enligt förarbetena till djurskyddslagen blir du djurhållare när du matar en herrelös katt eller tar in den för natten. Då blir du också skyldig att sköta den, det vill säga att ge den mat och tillsyn dagligen, ge den veterinärvård vid behov med mera. När man väl har blivit djurhållare är det för sent att sluta mata katten. För att undvika att få en herrelös katt på halsen, mata aldrig katter eller andra djur utomhus. Katter som hittat mat på ett ställe återkommer och väntar tålmodigt på att det skall komma mer mat.

Råd till dig som kattägare

  • Prata med dina grannar om du har en utekatt. Fråga dem om dina katter upplevs som ett problem och framför att du gärna vill veta om din katt stör dem. Besvär från katter tolereras oftast i större omfattning om djurägaren visar hänsyn och är förstående.
  • Kastrera/sterilisera katten om den inte ska användas till avel. Då slipper man oplanerade kattungar.
  • För att minska risken att din katt råkar illa ut bör den bära halsband med ägarens namn och telefonnummer eller vara öronmärkt.
  • Ta ansvar för din katt och visa din omgivning hänsyn. Tänk på att många människor är allergiska mot katter och att en del helt enkelt inte tycker om katter.

Råd till dig som inte är kattägare

  • Som fastighetsägare får man acceptera att katter ibland passerar eller uppehåller sig någon annanstans än på kattägarens tomt, man kan inte säga att detta utgör en olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken.
  • Det är fastighetsägarens uppgift att freda sig från att en katt tränger sig in i ett hus, ligger på sittdynorna i trädgården eller orsakar avföring i trädgårdslandet med mera. Som fastighetsägare får du själv välja skydd för att freda tomten från passerande katter.
  • Börja inte mata en katt, du tar därmed över ansvaret för katten.