Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret hanterar frågor som ligger under kommunstyrelsens ansvarsområde.

Detta innefattar strategiska frågor av utvecklingskaraktär. Kommunövergripande ekonomiska ärenden såsom budget, bokslut och ekonomisk planering hanteras av ekonomienheten. Personalenheten sköter bland annat kommunens alla löneutbetalningar, bistår övriga förvaltningar med arbetsrättslig kompetens samt bedriver ett långsiktigt arbete för att göra kommunen till en attraktiv arbetsgivare. IT-enheten servar och utvecklar kommunkoncernens IT-miljö.

Det finns även en kansliavdelning som sköter kommunstyrelsens registratur och ärendehantering. Informationsavdelningen ansvarar för kommunkoncernens besökscenter, kommuninformation (bland annat emmaboda.se), marknadsföring samt inflyttarservice.

Vidare arbetar kommunledningskontoret med kommunens interna säkerhet och trygghetsskapande åtgärder. Näringslivsutveckling är också en viktig del av kommunledningskontorets verksamhet som är riktade till kunder utanför koncernen.

Kommunchef

Anders Svensson

Telefon 010-353 10 11
E-post anders.svensson@emmaboda.se

Kommunchefen har på uppdrag av kommunstyrelsen det yttersta ansvaret för kommunens övergripande administration, samordning och utveckling.

Uppdraget innefattar bland annat:

 • att leda och samordna kommunledningskontorets operativa arbete,
 • att bereda kommunstyrelsens ärenden och ansvara för att de politiska besluten verkställs,
 • att leda och samordna det kommunövergripande arbetet samt driva utvecklings- och strategiska frågor, t.ex. vad gäller policies, näringsliv, samarbete med andra kommuner och regioner, planfrågor, personal och arbetsmiljö samt ekonomi och organisation,
 • att vara förvaltningschefernas chef och leda arbetet i ledningsgruppen. I ledningsgruppen sitter chefer för samtliga förvaltningar. Kommunchefen är en länk mellan den politiska ledningen och respektive förvaltningsledning och ska verka för att förvaltningarna arbetar mot samma mål.

Chefsekonom

Katarina Bondesson

Telefon 010-353 10 40
E-post katarina.bondesson@emmaboda.se

Personalchef

Rebecca Denckert

Telefon 010-353 10 30
E-post rebecca.denckert@emmaboda.se

Personalchefen har det övergripande ansvaret för att driva, samordna och utveckla förekommande personalfrågor inom kommun och bolag. Arbetet består i huvudsak av strategiska personalfrågor, men även operativa såsom arbetsrätt, förhandlingar, arbetsmiljö och löner.

Personalchefen är också chef för den centrala personalenheten

Personalenheten som är en del av kommunledningskontoret har ett tredelat uppdrag:

 • att vara kommunens specialistenhet inom PA-området
 • att samordna och utveckla kommuncentrala frågor inom PA-området
 • att stödja förvaltningar i PA-ärenden   

IT-chef

Henrik Andersson

Telefon 010-353 10 20
E-post henrik.andersson@emmaboda.se

IT-chefen ansvarar för IT-verksamhetens strategi och utveckling samt är chef för IT-avdelningen.

IT-avdelningen har till uppgift att:

 • svara för den tekniska IT-miljön
 • ge stöd och support till förvaltningar och bolag i tekniska frågor
 • ansvara för kommunens IT-säkerhet      

Kanslichef

Susanna Engelholm

Telefon 010-353 10 65
E-post susanna.engelholm@emmaboda.se

Samhällsutvecklingschef

Roger Steen

Telefon 010-353 10 92
E-post roger.steen@emmaboda.se

Samhällsutvecklingschefen leder och samordnar det strategiska utvecklingsarbetet för kommunen.

Inom det området ingår:

 • Näringslivsutveckling, inklusive att skapa förutsättningar för tillväxt och gott företagsklimat.
 • Fysisk planering med översikts- och detaljplanering.
 • Arbetsledning för museichef på The Glass Factory, samt att medverka till utveckling av verksamheten.
 • Innovativ sanering för äldre glasbruksområden i de fyra glasbrukskommunerna, Emmaboda, Nybro, Uppvidinge och Lessebo.
 • Regionalt infrastrukturarbete.

Administration

Ekonomi

Lena Kronberg
ekonomiassistent
Telefon 010-353 10 43
E-post lena.kronberg@emmaboda.se

Jenny Karlsson
controller
Telefon 010-353 10 41
E-post jenny.karlsson@emmaboda.se

Karin Ögersten Andersson
ekonomiassistent
Telefon 010-353 10 44
E-post karin.ogerstenandersson@emmaboda.se

Agneta Turnstedt Nyström
ekonom
Telefon 010-353 10 45
E-post agneta.turnstedt-nystrom@emmaboda.se

Anders Friberg
ekonom
Telefon 010-353 10 47
E-post anders.friberg@emmaboda.se

Dzenita Vrana
ekonom
Telefon 010-353 10 42
E-post Dzenita.Vrana@emmaboda.se

Marita Lindahl
förvaltningsassistent
Telefon 010-353 10 46
E-post marita.lindahl@emmaboda.se

Besökscenter

Rosita Medin
webbadministratör
Telefon 010-353 10 17
E-post rosita.medin@emmaboda.se

Katarina Nilsson
telefonist-/receptionist
Telefon 010-353 10 16
E-post katarina.nilsson@emmaboda.se

Catharina Petersson
administratör
Telefon 010-353 10 18
E-post catharina.petersson@emmaboda.se

IT

Magnus Andersson
IT-tekniker
Telefon 010-353 10 23
E-post magnus.andersson@emmaboda.se

Zahid Mahboob
IT-tekniker
Telefon 010-353 10 24
E-post zahid.mahboob@emmaboda.se

Joel Henriksson
IT-tekniker
Telefon 010-353 10 26
E-post joel.henriksson@emmaboda.se

Peter Johansson
IT-tekniker
Telefon 010-353 10 22
E-post Peter.Johansson@emmaboda.se

Nicklas Odh
IT-tekniker
Telefon 010-353 10 27
E-post Nicklas.Odh@emmaboda.se

Simon Hansson
verksamhetsutvecklare
Telefon 010-353 10 21
E-post simon.hansson@emmaboda.se

Kansli

Björn Boode
kommunikatör
Telefon 010-353 10 67
E-post bjorn.boode@emmaboda.se

Zoran Cipra
webbstrateg
Telefon 010-353 10 69
E-post zoran.cipra@emmaboda.se

Christoffer Karlsson
registrator
Telefon 010-353 10 66
E-post christoffer.karlsson@emmaboda.se

Anna Bergström
registrator
Telefon 010-353 10 70
E-post Anna.Bergstrom@emmaboda.se

Johanna Torstensson
registrator
Telefon 010-353 10 74
E-post Johanna.Torstensson@emmaboda.se

Maria Henningsson
arkivarie
Telefon 010-353 10 71
E-post maria.henningsson@emmaboda.se

Anneli Karlsson
nämndsekreterare
Telefon 010-353 10 72
E-post anneli.karlsson2@emmaboda.se

Lena Limslätt-Petersson
nämndsekreterare
Telefon 010-353 10 73
E-post lena.limslatt-petersson@emmaboda.se

Shahram Behrouz
nämndsekreterare
Telefon 010-353 10 76
E-post Shahram.Behrouz@emmaboda.se

Louise Sandqvist
Folkhälsosamordnare
Telefon 010-353 10 75
E-post Louise.Sandqvist@emmaboda.se

Personal

Marie Grönkvist
personalkonsult
Telefon 010-353 10 37
E-post marie.gronkvist@emmaboda.se

Charlotte Karlsson
lönekonsult
Telefon 010-353 10 35
E-post charlotte.karlsson@emmaboda.se

Anna Petersson
lönekonsult
Telefon 010-353 10 36
E-post anna.petersson@emmaboda.se

Eleni Fotiadou
lönekonsult
Telefon 010-353 10 32
E-post eleni.fotiadou@emmaboda.se

Madeleine Skruvik
personalkonsult
Telefon 010-353 10 39
E-post madeleine.skruvik@emmaboda.se

Samhällsutveckling

Ann-Christine Torgnyson
projektutvecklare
Telefon 010-353 10 12
E-post ann-christine.torgnyson@emmaboda.se

Kajsa Rosqvist
samhällsplanerare
Telefon 010-353 10 96
E-post kajsa.rosqvist@emmaboda.se

Jonas Karlsson
samordnare innovativ sanering
Telefon 010-353 10 93
E-post jonas.karlsson@emmaboda.se

Lillemor Odén
Mark-exploateringshandläggare
Telefon 010-353 10 94
E-post Lillemor.Oden@emmaboda.se