Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret hanterar frågor som ligger under kommunstyrelsens ansvarsområde.

Detta innefattar strategiska frågor av utvecklingskaraktär. Kommunövergripande ekonomiska ärenden såsom budget, bokslut och ekonomisk planering hanteras av ekonomienheten. Personalenheten sköter bland annat kommunens alla löneutbetalningar, bistår övriga förvaltningar med arbetsrättslig kompetens samt bedriver ett långsiktigt arbete för att göra kommunen till en attraktiv arbetsgivare. IT-enheten servar och utvecklar kommunkoncernens IT-miljö.

Det finns även en kansliavdelning som sköter kommunstyrelsens registratur och ärendehantering. Informationsavdelningen ansvarar för kommunkoncernens besökscenter, kommuninformation (bland annat emmaboda.se), marknadsföring samt inflyttarservice.

Vidare arbetar kommunledningskontoret med kommunens interna säkerhet och trygghetsskapande åtgärder. Näringslivsutveckling är också en viktig del av kommunledningskontorets verksamhet som är riktade till kunder utanför koncernen.

Kommunchef

Anette Strömblad

Telefon 0471-24 90 11
E-post anette.stromblad@emmaboda.se

Kommunchefen har på uppdrag av kommunstyrelsen det yttersta ansvaret för kommunens övergripande administration, samordning och utveckling.

Uppdraget innefattar bland annat:

 • att leda och samordna kommunledningskontorets operativa arbete,
 • att bereda kommunstyrelsens ärenden och ansvara för att de politiska besluten verkställs,
 • att leda och samordna det kommunövergripande arbetet samt driva utvecklings- och strategiska frågor, t.ex. vad gäller policies, näringsliv, samarbete med andra kommuner och regioner, planfrågor, personal och arbetsmiljö samt ekonomi och organisation,
 • att vara förvaltningschefernas chef och leda arbetet i ledningsgruppen. I ledningsgruppen sitter chefer för samtliga förvaltningar. Kommunchefen är en länk mellan den politiska ledningen och respektive förvaltningsledning och ska verka för att förvaltningarna arbetar mot samma mål.

Personalchef

Elisabeth Dahl

Telefon 0471-24 90 33
E-post elisabeth.dahl@emmaboda.se

Personalchefen har det övergripande ansvaret för att driva, samordna och utveckla förekommande personalfrågor inom kommun och bolag. Arbetet består i huvudsak av strategiska personalfrågor, men även operativa såsom arbetsrätt, förhandlingar, arbetsmiljö och löner.

Personalchefen är också chef för den centrala personalenheten

Personalenheten som är en del av kommunledningskontoret har ett tredelat uppdrag:

 • att vara kommunens specialistenhet inom PA-området
 • att samordna och utveckla kommuncentrala frågor inom PA-området
 • att stödja förvaltningar i PA-ärenden   

Ekonomichef

Anders Svensson

Telefon 0471-24 90 28
E-post anders.svensson@emmaboda.se

Ekonomichefen har samordningsansvar för kommunen och bolagens ekonomi samt personalansvar för den centrala ekonomienheten.

Andra områden som även ingår i ekonomichefens arbetsuppgifter är:

 • samordningsansvar för kommunens budgetarbete,
 • finansiella frågor och likviditetsplanering,
 • ekonomistyrning och analys av kommunens verksamhet,
 • deltagande i olika nätverk främst inom vårt län, men även utanför,
  försäkringsansvar,
 • sköta den ekonomiska rapporteringen till våra förtroendevalda, i Kommunstyrlelsen,Kommunfullmäktige samt Revisionen,
 • genomföra enkätundersökningar,
 • vara ett stöd till förvaltningarna och bolagen i ekonomiska frågor,
 • inköpssamordning och upphandlingar.

IT-chef

Henrik Andersson

Telefon 0471-24 90 21
E-post henrik.andersson@emmaboda.se

IT-chefen ansvarar för IT-verksamhetens strategi och utveckling samt är chef för IT-avdelningen.

IT-avdelningen har till uppgift att:

 • svara för den tekniska IT-miljön
 • ge stöd och support till förvaltningar och bolag i tekniska frågor
 • ansvara för kommunens IT-säkerhet      

Administrativ chef

Weronica Stålered

Telefon 0471-24 90 13
E-post weronica.stalered@emmaboda.se

Den administrativa chefens ansvarsområden är samordning och utveckling inom informationsavdelningen.

Avdelningens områden är indelade i:

 • Turism
 • Inflyttarservice
 • Marknadsföring
 • Information
 • Internet och intranät
 • Besökscenter/Vaktmästeri
 • Landsbygdsutveckling
 • Evenemangsamordning

Administration

Ekonomi

Katarina Bondesson
redovisningsekonom/inköpssamordnare
Telefon 0471-24 90 31
E-post katarina.bondesson@emmaboda.se

Lena Kronberg
ekonomiassistent
Telefon 0471-24 90 32
E-post lena.kronberg@emmaboda.se

Jenny Fransson
controller
Telefon 0471-24 90 29
E-post jenny.fransson@emmaboda.se

Karin Ögersten Andersson
ekonomiassistent
Telefon 0471-24 90 49
E-post karin.ogerstenandersson@emmaboda.se

Information

Björn Boode
kommunikatör
Telefon 0471-24 90 15
E-post bjorn.boode@emmaboda.se

Zoran Cipra
webbstrateg
Telefon 0471-24 90 69
E-post zoran.cipra@emmaboda.se

Rosita Medin
webbadministratör
Telefon 0471-24 90 41
E-post rosita.medin@emmaboda.se

Katarina Nilsson
telefonist-/receptionist
Telefon 0471-24 90 00
E-post katarina.nilsson@emmaboda.se

Catharina Petersson
assistent
Telefon 0471-24 90 42
E-post catharina.petersson@emmaboda.se

IT

Magnus Andersson
IT-tekniker
Telefon 0471-24 90 23
E-post magnus.andersson@emmaboda.se

Zahid Mahboob
IT-tekniker
Telefon 0471-24 90 24
E-post zahid.mahboob@emmaboda.se

Joel Henriksson
IT-tekniker
Telefon 0471-24 90 26
E-post joel.henriksson@emmaboda.se

Ulf Ogenbrant
IT-tekniker
Telefon 0471-24 90 27
E-post ulf.ogenbrant@emmaboda.se

Peter Johansson
IT-tekniker
Telefon 0471-24 90 22

Simon Hansson
verksamhetsutvecklare
Telefon 0471-24 90 20
E-post simon.hansson@emmaboda.se

Kansli

Gunnar Cornelsen
IT-samordnare
Telefon 0471 24-90 58
E-post gunnar.cornelsen@emmaboda.se

Britt-Marie Fransson
registrator
Telefon 0471-24 90 14
E-post britt-marie.fransson@emmaboda.se

Maria Henningsson
arkivarie
Telefon 0471-24 90 44
E-post maria.henningsson@emmaboda.se

Tommy Persson
kommunsekreterare
Telefon 0471-24 90 56
E-post tommy.persson@emmaboda.se

Ann-Christine Torgnyson
näringslivsutvecklare
Telefon 0471-24 90 12
E-post ann-christine.torgnyson@emmaboda.se

Personal

Marie Grönkvist
personalhandläggare
Telefon 0471-24 90 37
E-post marie.gronkvist@emmaboda.se

Charlotte Karlsson
lönekonsult
Telefon 0471-24 90 35
E-post charlotte.karlsson@emmaboda.se

Anna Petersson
lönekonsult
Telefon 0471-24 90 36
E-post anna.petersson@emmaboda.se

Carina Rubin
lönekonsult
Telefon 0471-24 90 38
E-post carina.rubin@emmaboda.se

Eva-Lena Sjöbeck-Chytraeus
personalkonsult
Telefon 0471-24 90 34
E-post eva-lena.sjobeck-chytraeus@emmaboda.se