Nämnder

Emmaboda kommun har 6 nämnder, Bildningsnämnden, Bygg- och Miljönämnden, Socialnämnden, Teknik- och fritidsnämnden, Valnämnd och Överförmyndarnämnd.

De flesta nämnders sammanträden är öppna och allmänheten har möjlighet att komma dit och lyssna. Undantaget är vid myndighetsutövning och då sekretessbelagda uppgifter diskuteras och beslutas. Bl.a. Överförmyndarnämndens sammanträden är därför slutna.

Överförmyndarnämnden är gemensam med andra kommuner.