Tekniska kontoret

Tekniska kontoret hanterar frågor som ligger under bygg- och miljönämndens och teknik- och fritidsnämndens ansvarsområden.

Tekniska kontorets verksamhetsområden:

  • Förvaltning och utveckling av kommunalt ägda fastigheter, där fastigheterna varierar från ren råmark (skog, åker, bete, vatten) till bebyggda fastigheter med skolor, servicehus, sporthallar, rid- och badanläggningar.
  • Skötsel och utveckling av markanläggningar i form av parker, lekparker, torg, parkeringar och gator.
  • Städning av kommunens lokaler.
  • Till bygg- och miljöenheten vänder du dig om du har frågor om din bostad, energirådgivning, vattenprover, livsmedelsfrågor, miljöskydd, hälsoskydd och naturvård.
  • Fritidsverksamhet med föreningsservice, bokningsservice och bidragshantering enligt särskilda bidragsnormer, främst för ungdomsverksamhet. Med hjälp av våra föreningar ordnar vi idrottsskola för eleverna i kommunen. Vidare driver vi kommunens bad- och träningscentra med såväl simhallsverksamhet, grupp-träning som camping  och Actic gym.
  • Skötsel av friluftsbad, campingplatser, motions-spår, vandringsleder och isbanor.
  • Kostverksamheten ansvarar för tillagningsköken i Emmaboda, Vissefjärda, Långasjö, Algutsboda samt mottagningsköken i Johansfors och Lindås skolor. Där tillagas och serveras mat till bland annat förskolor, skolor och äldreomsorg.
  • Myndighetsutövning som trafikreglering med lokala trafikföreskrifter, parkeringstillstånd för rörelsehindrade samt lotteritillstånd.
  • Övriga verksamheter är kalkning av sjöar och vattendrag, bidragsgivning till kommunens enskilda vägar och gatubelysningsföreningar och hantering av torghandelsfrågor enligt särskilda regler.

Teknisk chef

Åsa Albertsson

Telefon 0471-24 90 71
E-post asa.albertsson@emmaboda.se

Ytterst ansvarig för Emmaboda kommuns tekniska verksamhet inom tekniska
kontoret.

Projektledare och därmed kommunens ombud för byggtekniska
investeringsprojekt.

Ansvarig för köp och försäljning av kommunala fastigheter.

Avdelningschef/miljöinspektör

Kristina Persson

Telefon 0471-24 90 77 
E-post kristina.persson@emmaboda.se

Övergripande ansvar för bygg-och miljöenhetens ekonomi, verksamhet och personal.

Leda och fördela arbetet inom verksamheterna livsmedel, bygglov, miljö och administration.

Handlägger ärenden och bedriver tillsyn enligt miljöbalken.

Fritidschef

Jan Hagström

Telefon 0471-24 90 72
E-post jan.hagstrom@emmaboda.se

Ansvarig för bidrag och är kontaktperson mot våra idrotts- och fritidsföreningar samt de lokalägande föreningarna.

Ansvarar för bad- och träningscentrat, sporthallar, fotbollsplaner, isbanor, campingar, badplatser och våra spår och leder. Skatehallen och Kulan är
andra mindre anläggningar fritidschefen ansvarar för.

Ansvarar även för städverksamheten i de kommunala fastigheterna.

Chef teknisk service

Thomas Strömberg

Telefon 0471-24 91 30
E-post thomas.stromberg@emmaboda.se

Ansvarar för kommunens entreprenadverksamhet inom gata, park, fastighet och bygg.

Planerar och strukturerar de årligen återkommande arbetena och driver
nya projekt för att de ska fortlöpa på ett så fördelaktigt sätt som möjligt.

Kostchef

Isabell Elvung Nilsson

Telefon 0471-24 91 23
E-post isabell.elvung-nilsson@emmaboda.se

Ansvarig för tillagningsköken i Emmaboda, Vissefjärda, Långasjö, Algutsboda
samt mottagningsköken i Johansfors och Lindås skolor. Där tillagas och serveras
mat till bland annat förskolor, skolor och äldreomsorg.

Ingår i referensgruppen i Kalmar upphandlingsområde avseende bland annat
livsmedel.

Övrig personal

Registrator/nämndsekreterare

E-post bygg-miljo@emmaboda.se
Telefon 0471-24 90 76

E-post teknikfritid@emmaboda.se
Telefon 0471-24 90 70

Inom vår förvaltning finns flera olika yrkeskategoreier.

På kontoret jobbar bygglovshandläggare, byggnadsingenjör,
drifttekniker, ekonom, livsmedelsinspektör och miljöinspektörer och utvecklingsstrateg. Vi har två nämndssekreterare/administrativa assistenter eftersom vi servar två nämnder.

Inom vår förvaltning finns också ekonomibiträden, fastighetsskötare, 
gata/parkarbetare, instruktörer på bad-och träningscenter, kockar och lokalvårdare.