Adresser och namnsättning av gator

Vägskylt

Kommunen ansvarar för, och beslutar om, hur alla adresser på alla fastigheter inom kommunen ska se ut. När nya områden tillkommer, nya tomter bildas och nya gator och vägar byggs, så krävs nya gatu- eller vägnamn och adresser.

Inom kommunens tätorter är adresseringen uppbyggd av gatu- eller vägnamn och adressnummer. På landsbygden finns på samma sätt adresser men där är de uppbyggda efter en standard som bygger på byadressområde, gårdsnamn och adressnummer. Tidig adressättning vid nybyggnation är viktig för många verksamheter och behövs till exempel för att kunna anmäla en flytt.

När man väljer namn för kvarter, gator och torg brukar man ta hänsyn till ortens historia, geografi, flora och fauna. Även människor som i sin livstid gjort en bestående insats kan få gator, platser, gårdar och torp uppkallade efter sig. 

I Emmaboda kommun är det Bygg- och miljönämnden som beslutar i namnfrågor.

Information om nya gatu- eller vägnamn och adresser registreras i ett rikstäckande register (BAL - Byggnad, Adress, Lägenhet). Registret finns hos Lantmäteriet. Registret utnyttjas av ett stort antal instanser och myndigheter som till exempel räddningstjänsten, Polisen och Skatteverket.