Gräva och schakta

Du som vill gräva, schakta, eller göra andra ingrepp i allmän mark måste ha ett grävtillstånd. Om arbetet kommer att påverka någon form av trafik på kommunala gator och vägar eller gång- och cykelvägar ska en trafikanordningsplan (TA-plan) upprättas.

Ansökan om grävtillstånd och Ledningskollen

Den kommunala marken är ofta full av ledningar och kablar, vilket innebär att grävning utan tillstånd och kännedom om underjordiska anläggningar kan få stora och dyrbara konsekvenser.

Regler och grävanvisningar

Här hittar du regler och grävanvisningar för schakt och ledningsarbeten i kommunal mark.

Regler och grävanvisningar

E-tjänst för grävtillstånd och trafikordningsplan

För att ansöka om grävtillstånd och skicka in trafikanordningsplan behöver du logga in med e-legitimation.

I e-tjänsten kan du följa ditt ärende och komplettera eller skicka meddelanden direkt i ärendet.

E-tjänst ansökan om grävtillstånd i kommunal mark med tillhörande trafikanordningsplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Taxa och vite för grävtillstånd i allmän mark

Avgifter för grävtillstånd och trafikanordningsplan

Tabell som visar avgifter för grävtillstånd och trafikanordningsplan. Avgifterna anges exklusive moms.

Typ av taxa

Kostnad

Ansökningsavgift för grävtillstånd

1 500 kronor

Beläggning och återställning av vegetation efter grävning i lokalgata

1 000 kronor/kvm

Beläggning och återställning av vegetation efter grävning i huvudgata

1 500 kronor/kvm

Beläggning och vegetation efter grävning vid andra typer av ytskikt än asfalt

På egen bekostnad

Vid beläggning och vegetation efter grävning vid andra typer av ytskikt än asfalt, som vegetation, marksten, plattor, kantsten och dylikt ska den sökande själv ordna enligt anvisningar för grävtillstånd.


Görs inte detta efter påminnelse utför kommunens tekniska förvaltning detta på den sökandes bekostnad. Avgift blir då självkostnadspris samt påslag 100 procent.

Vite vid grävning utan tillstånd

Tabell som visar viten vid grävning utan tillstånd.

Plats

Vite

Lokalgata

10 000 kronor

Huvudgata

25 000 kronor

Parkmark, grönytor

7 500 kronor

Vid akut grävning kan tillstånd erhållas i efterhand. Då utgår inget vite.

Vite vid ej slutrapporterat grävarbete/TA-plan

Tabell som visar vite vid ej slutrapporterat grävarbete/TA-plan.

Plats

Vite

Lokalgata

7 500 kronor

Huvudgata

20 000 kronor

Parkmark, grönytor

5 000 kronor

Vite vid otillräcklig återställning efter grävarbete

Vid otillåten återställning efter grävarbete debiteras ordinarie avgift för återställning samt vite enligt nedan.

Tabell som visar vite vid otillräcklig återställning efter grävarbete.

Plats

Avgift

Vite

Lokalgata

1 000 kronor/kvm

1 000 kronor/kvm

Huvudgata

1 500 kronor/kvm

1 200 kronor/kvm

Vegetationsytor

500 kronor/kvm

500 kronor/kvm

Plattor, kantsten, marksten och dylikt

1 000 kronor/kvm eller löpmeter för ytskiktsarbete

1 000 kronor/kvm eller löpmeter

Skadat träd

50 000 kronor/träd

Skadad buske

5 000 kronor/buske

Vite då TA-plan inte efterlevs

Tabell som visar vite då TA-plan inte efterlevs.

Plats

Vite

Lokalgata

7 500 kronor

Huvudgata

20 000 kronor

Parkmark, grönytor

5 000 kronor