Trafikregler och säkerhet

För att skapa en säker trafikmiljö krävs att alla tar sitt ansvar, för sin egen och  andras säkerhet, genom att hålla sig till de givna lagar och bestämmelser som finns. Det är först när vi alla hjälps åt som en trafiksäker miljö kan skapas.

Allmänna lokala trafikregler

Utöver de trafikregler som finns i lagstiftningen har varje kommun möjlighet att besluta om lokala bestämmelser. Detta i form av lokala trafikföreskrifter. Förutom de föreskrifter som märks ut med vägmärke finns även ett antal generella bestämmelser som inte behöver märkas ut.

Lokala trafikföreskrifter beslutas av länsstyrelsen, kommunen eller Trafikverket beroende på föreskriftens innehåll och platsen där den ska gälla. Lokala trafikföreskrifter kan både gälla tillsvidare och under en viss tid, vid till exempel evenemang. Alla lokala trafikföreskrifter tillkännages genom Svensk Författningssamling, (STFS). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Teknik- och fritidsnämnden ansvarar för lokala trafikföreskrifter och frågor som rör trafiksäkerhet i Emmaboda kommun.

Trafikmätning

Ett av de stora trafiksäkerhetsproblemen är att fordon kör med för hög hastighet. Ju högre hastighet desto större risk för trafikolyckor och desto svårare utgång av
olyckan när den inträffar. En stor del av de åtgärder som utförs i gatumiljön
är därför inriktade mot att få ned de höga hastigheterna. Andra olycksrisker kan vara tafikmängd, sikt, antal oskyddade trafikanter, utformning av gatan och så vidare. Särskilt viktigt att skydda är de oskyddade trafikanterna det vill säga gång- och cykeltrafikanterna.

För att göra en bedömning om en eventuell åtgärd gör kommunen ofta en trafikmätning. Då får vi fram hur många fordon som kör på gatan per dygn, storlek på fordon, medel-hastighet och trafikfarlig hastighet. Gator med mycket trafik blir därför trafikfarliga vid en lägre medelhastighet än mindre trafikerade gator.

Åtgärder genom trafikregler

Förutom fysiska åtgärder i gatumiljön kan även lokala beslut fattas som kan bidra till en ökad trafiksäkerhet. Detta gäller till exempel beslut om hastighetsgränser inom tättbebyggt område. Åtgärder genom beslut om lokala trafikregler garanterar inte alltid en ökad trafiksäkerhet då det förutsätter att trafikanterna följer de regler som finns.

Hastighetsdämpande åtgärder

Det finns en mängd olika åtgärder som kan vidtas för att få ned hastigheten. Den kanske vanligaste metoden är sidoförskjutningar. Även kortare avsmalningar av körbanan kan användas för att sänka fordonens hastighet. Denna åtgärd används ofta för att underlätta for oskyddade trafikanter att korsa en gata. Gupp kan användas för att sänka hastigheterna på sträckor med höga olycksrisker.

Transporttillstånd

Vissa transporter kräver undantag från Trafikförordningen eller lokala trafikföreskrifter när det gäller tunga, breda eller långa transporter. För att få genomföra de här transporterna måste du ansöka om tillstånd. Gäller transporten enbart Emmaboda kommun ska blanketten skickas in till tekniska kontoret. Ska transporten genom flera kommuner ska ansökan skickas till Trafikverket.
Ansökan transporttillstånd. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.